چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱86 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ ال - تدوین یحه الحاق یک تبصره به ماده ( 5 ) قانون مورد اشاره درخصوص امکان تأسیس بانک مشترک با سرمایه خارجی بدون ضرورت رعایت سقفهای ماده ( 5 ) قانون مزبور که مراتب به شکل قانون پس از تصویب مجلس شورای اس ی الم ابالغ شد. - طبقه بندی تمامی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی در هر یک از سهگروه موضوع ماده ( ۲ ) قانون در چارچوب تصویب نامه هیئت وزیران. ال - تهیه پیشنویس یحه واگذاری فعالیتهای بخش سالمت، آموزش، فرهنگ و تحقیقات با همکاری دستگاههای مربوط و ارائه برای سیر مراحل تصویب. - زمینه سازی عضو ی ت و اعمال رأی اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون در شوراها و هیاتهای تصمیمگیری نظیر هیات واگذاری، هیات نظارت بر مقررات زدایی. - نظارت بر حسن اجرای قانون از طریق صدور بخشنامه ها، دستورالعملها و ضوابط اجرایی الغ بخشنامه های اجرا ازجمله اب ی مواد 6 و ۲۴ قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین تهیه ال و اب غ چک لیست وظایف دستگاههای اجرایی. - تشکیل ستاد راهبری نحوه اعمال حقوق مالکیت در بنگاه ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده ۱8 قانون و تکالیف قانون بودجه سال ۱389 به منظور ساماندهی اداره مجامع عمومی توسط این وزارت و اعمال حقوق مالکیت مزبور در بنگاههای مورد واگذاری. - اطالع رسانی عمومی اجرای اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی از طریق برگزاری سه همایش ملی عملکرد دستگاههای اجرایی اطالع رسانی گسترده و ایجاد پایگاه اطالع رسانی اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی به آدرس: http://asl ۴۴ .mefa.gov.ir - همکاری برای تقویت بخش خصوصی از طریق گشایش خط اعتباری 9 میلیارد و ۱۰۰ ال میلیون د ری در سال ۱387 و ۲ میلیارد و 3۰۰ میلیون یورویی و 9 ال میلیارد د ری به صورت خودگردان و اعطای خط اعتباری ۴ ال میلیارد د ری برای بانکهای ملی ایران – توسعه صادرات ایران – صنعت و معدن وکشاورزی برای حمایت از تولید در سال ۱388 از طریق بانک مرکزی.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2