چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱8 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ راههای خصوصیسازی: - سهامداری (مشارکت) استراتژیک؛ - فروش استراتژیک ــ به واسطهی مذاکره یا مزایده؛ - عرضهی عمومی ــ بورس اوراق بهادار؛ - مالکیت شراکتی کارکنان؛ - سازماندهی و رهبری کنسرسیوم فروش سهام بهوسیلهی مدیریت فعلی؛ - برونسپاری خدمات (بهجز فعالیتهای بنیادی). مزایای خصوصیسازی: -کاهش دیون انباشته؛ - انتقال ایده ی جدید مدیریت و فناوری به بخش اصلی (مادر)؛ - تخصص بهینه و اثربخش منابع؛ - عرضهی خدمات بهتر؛ - سود با . التر اهداف خصوصیسازی: پاره ای از اهداف خصوصی سازی عبارتاند از: - پویاشدن اقتصاد توسط نیروهای بازار؛ - افزایشکارایی و بازده تولید؛ - افزایش ال کیفیت و تنوعکا ها و خدمات ؛ - توسعهی بازار سرمایه؛ - گستردهشدن مالکیت سهام؛ - کاهش دخالت دولت در اقتصاد و بازرگانی؛

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2