چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱9۱ بهمن احمدی امویی مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی (بهاستثنای بانکها و مؤس سات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولتکه شمول قوانین و مقررات عمومی به آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران وشرکتهای تابعه وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن ها، سازمانگسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه و سازمان صنایع ملی ایران وشرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع ین ال، همچن کا سهام متعلق به دستگاههای فوق الذکر در شرکتهای غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاصمیباشند، مشمول مقررات این فصل خواهند بود. تبصره -۱ سهام متعلق به دستگاههای مذکور در این ماده که مالکیت آنها به صورت هبه، صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگری انجام شده نیزمشمول مقررات این فصل میشوند. تبصره -۲ مشارکت و سرمایهگذاری بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری در شرکتها، از شمول مقررات این فصل مستثنی است. ماده -۱۲ به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرآیند واگذاری و حسن اجرای مقررات این قانون «هیأت عالی واگذاری» به ریاست وزیر اموراقتصادی و دارائی تشکیل میگردد. دبیرخانه هیئت در وزارت امور اقتصادی و دارائی مستقر خواهد شد. ماده -۱3 هیئت عالی واگذاری مرکب از هفت نفر به شرح زیر است: الف- وزیر امور اقتصادی و دارائی (رئیس هیئت) ب- رئیس سازمان برنامهوبودجه ج- رئیسکل بانک مرکزی جمهور ی ال اس می ایران د- وزیر وزارتخانه ذیربط ه- وزیر دادگستری و- نمایندگان کمیسیونهای اموراقتصادی و دارائی و تعاون و برنامه وبودجه (هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس. ماده -۱۴ وظ ای ف و اختیارات هیئت عالی واگذاری به شرح زیر است: الف- تأیید فهرست اسامی شرکتهای قابل فروش، انحالل و ادغام، پس از اعالم

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2