چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱9 بهمن احمدی امویی - ایجاد فضا و شرایط رقابت بیشتر در اقتصاد؛ - سهیمکردنکارگران در کارخانهها؛ - ایجاد امکانات و منافع برای مصرفکنندگان؛ - تغییرات بنیادین و اساسی در عملکرد صنایع دولتی؛ -گذر از اقتصاد دستوری و متمرکز به اقتصاد آزاد؛ -کاهش زیانهای انباشتهشده در بنگاههای دولتی. 2 تجربهی کشورهای موفق یلدا راهدار ، نایبرئیس سازمان ملی کارآفرینی، در یادداشتی دربارهی تجربهی کشورهای موفق در زمینه ی خصوصی سازی چنین مینویسد: ترکیب محدودیتهای بودجهای و ناکارآمدی بخش دولتی دولتها را ترغیب کرد تا اقدامات ابتکاری بخش خصوصی را بیشتر تشویق کنند و تعداد فزایندهای از دولتها اکنون به طور فعال سیاست خصوصیسازی را آغاز کردهاند. در ترکیه این موضوع به یک طرح اصلی در سیاست دولت تبدیل شده است و یک استراتژی خصوصیسازی در حال آمادهسازی است . تجدید ساختار گستردهی شرکتهای سیمان، منسوجات، کود کاغذ و خمیرکاغذ ازجمله پیشنهادات واگذاری آنها به بخش خصوصی است. ال ع وه بر این، بزرگترین بانک دولتی ترکیه، «زیرات بانکاسی»، قصد دارد سهام نوزده ش رکت متعلق به خود را بفروشد. یکی از شرکتهای هواپیمایی ملی نیز برای واگذاری به بخش خصوصی برنامهریزیشده است. در آمریکای تین ال کشورهای بزرگ بدهکار، یعنی آرژانتین، برزیل و مکزیک، سعی کردهاند کسریهای بخش دولتی خود را ازطریق خصوصیسازی کاهش دهند. پیشنهادات دولت آرژانتین که در اوایل سال ۱986 مطرح شد صریحا به ارتباط بین ال وامهای اضافی و اص ح سیاستها مرتبط بود. اما واگذاری برنامهریزیشدهی ال شرکت بزرگ فو د « Somisa » و همچنین تعدادی از شرکتهای پتروشیمی و ال شیمیایی بهد یل سیاسی و اقتصادی با مشکل روبهرو شده است. در برزیل سهام بدون رأی در شرکت نفت دولتی پرسود « پتروبراس» فروخته شده و مالکیت تعدادی 2 . مهدی مهدی زاده رستم و دیگران، «بررسی مفاهیم و نظریه های خصوصی سازی و موفقیتهای جهانی»، فصلنامه نگرش ی علمی نی نو ی ها ،ی بازرگان سال دوم، شماره ی 5 (پیاپی ،)۱۱ آذر و دی ،۱۴۰۰ صص .۱55-۱۴۰

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2