چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۲۰ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ از تولیدات به بخش خصوصی منتقل شده است. در مکزیک دولت در پایان سال ۱985 ال اع م کرد که پانزده کشوری که بیشتر درگیر گردشگری هستند به منافع خصوصی فروخته شوند. در بنگالدش، به عنوان بخشی از یک بستهی اصالح ات، تقریبا صد شرکت دولتی، ال ازجمله فو د زیانده و شرکتهای مهندسی، به بخش خصوصی فروخته شده است. بخشهای زیادی از صنعت نساجی نیز به مالکیت خصوص ی منتقل شده است. در تایلند دولت سیاست عدم ملیسازی را توسعه داد که تعداد شرکتهای دولتی از ۱۰9 شرکت در اواخر دههی ۱96۰ به سطح فعلی شصت 6۰ شرکتکاهش داده است. طی برنامهی خصوصیسازی انگلستان، شامل انتقال شرکتها از بخش دولتی به بخش خصوصی، شرکتهای مستقر در انگلیس تکنیکهای ابتکاری را در سراسر فعالیتهای مرتبط توسعه دادهاند. این تکنیکها عبارتاند از: - تجدید ساختار کامل صنایع بهمنظور تمرکز بیشتر بر فعالیتهای اصلی تجاری؛ - طراحی و ایجاد ترتیبات نظارتی برای صنایعی که مقدار قابلتوجهی از قدرت انحصاری در آنها اجتنابناپذیر باشد؛ بنابراین، امکان توسعهی تجارت در کنار حمایت از مصرف کنندگان را فراهم میکند؛ - ایجاد و توسعهی تکنیکهای جدید فروش، ازجمله مشارکت گستردهی خردهفروشی در بازارهای سرمایه و تکنیکهای ابتکاری قیمتگذاری و توزیع که اکنون در سراسر جهان به تصویب رسیده است؛ تجارب در آلمان نشان دادهکه خصوصیسازی عنصر مهم برای افزایشکارایی و پویایی س ی ستم اقتصادی، بسیج منابع خصوصی برای فرایند توسعه، بهبود تخصیص منابع عمومی و، آخرین اما مهم ترین،کاهش بدهیهای عمومی و یا محدودیتهای بودجهی دولت بوده است. 3 3 . یلدا راهدار، «چرا خصوصیسازی در ایران شکست خورده است؟»، پایگاه خبری اتاق ایران ، ۱7 آبان .۱399

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2