چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

دولتی شدن اقتصاد ایران روند دولتیشدن تمام عرصهی ال اقتصاد ک ن ایران از زمان رضاشاه شروع شد و پس از آن هم گستردهتر شد و هم عمق بیشتری پیداکرد. تمرکزگرایی و دادن نقش فعال به دولت دربارهی همهچیز، از نوع پوشش مردم گرفته تا طرحهای صنعتی و تجاری، رفتهرفته منجر به دولتیسازی گسترده شد. [ این ] تمرکزگرایی ریشه در مبنای فکری رضاشاه داشتکه آن را ناسیونالیسم دولتگرا و او ر ا ال آتاتورک ایرانی میدانند. او در روند ک ن نوسازیای که در پیش گرفته بود دولت خویش را مرکز همهی طرحهای نوسازی، شامل طرحهای فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و تجاری، قرار داد. این مبنای فکری منجر به ایجاد یک ال اقتصاد ک ن دولتی شد. 4 پس از او، در دورهی پهلوی دوم همچنان میتوان ردپای گرایش به اقتصاد دولتی را در حاکمیت مشاهدهکرد. محمود خیامی، از بنیانگذاران ایرانناسیونال که بعدها به ایرانخودرو تغییر نام داد، در گفتوگوهایی تأکید کرد که بهرغم تشویق شاه و هواداری جدی او از رشد صنایع و تقویت بخش خصوصی در ایران، در او گرایشی به اقتصاد دولتی هم وجود داشتکهگهگاه آن را به نمایش می گذاشت. بارها ادعا میکرد که از همهی سوسیالیستها سوسیالیستتر و از هم ه ی انق ها البی انق تر البی است. 4 . محمد سمیعی ( )۱397 ایراندرقدرتنبرد . تهران: نشر نی، ص .3۰۱

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2