چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۲3 بهمن احمدی امویی اجتماعی و فرهنگی و، بهتبع آن، شرایط سیاسی ایران دگرگون شد. ازنظر اقتصادی، با تأسیس بانک مرکزی ایران در سال ۱339 و نهادهایی چون سازمان گسترش و نوسازی و بانک صنعت معدن و شکلگیری برندهایی در بخش خصوصی، این دهه یکی از موفقترین زمانها برای اقتصاد ایران بود. البته ثبات ایجاد شده در حوزهی اجتماعی و سیاسی و همچنین نرخهای رشدی که اقتصاد ایران در این دهه تجربه کرد شرایط را برای گسترش اقتصاد بخش ال خصوصی فراهم کرد. برنامهی اص حات ارضی و شکلگیری یک طبقهی متوسط در سایهی پولهای فراوان نفت از دیگر ویژگیهای این دوران است. هدف اصلی برنامههای عمرانی از این قرار بود: انتقال کامل جامعهی ایران ازلحاظ اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی از کشوری عقبمانده با درآمد سرانه، بهداشت و آموزش پایین به کشور ی توسعهیافته در ردهی کشور های پیشرفتهی غربی. درعمل و پس از اجرای سه برنامهی عمرانی از پنج برنامهی موردنظر، ساختار اقتصاد ایران ــ ازنظر تولید ثروت، درآمد سرانه، جایگزینی صنعت ب ا کشاورزی، ورود فناوری و سازمانها و ساختارهای مدرن به نظام اقتصادی و پیشرفتهایکمی و تکنولوژیکی ــ کام الا دگرگون شد، اما همزمان از جنبهی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شکافهای موجود در جامعهی ایران به چنان ژرفای آشتی ناپذیری رسیده بودکه به ال انق ب بزرگ بهمن ۱357 رسید . 6 برنامهی دوم عمرانی هفتساله نسبت پسانداز به تولید ملی را از 6 درصد در سال ۱33۴ به ۱9 درصد در سال ۱338 و تولید ملی را به قیمت جاری از ۱۴3 میلیارد ریال در آغاز اجرای برنامه به 3۴۲ میلیارد ریال در سال . ۱3۴۱ رساند این رقم رشد ۱۴۰ درصدی در طول هفت سال و رشد متوسط سا ی النه ۱3 درصد را نشان میدهد. برنامهی دوم عمرانی، که از اول مهر ۱33۴ تا پایان شهریور ۱3۴۱ اجرا شد، ایجاد و توسعهی تأسیسات زیربنایی عمده را تحتعنوان چهار فصل کشاورزی و آبیاری، ارتباطات و مخابرات، صنایع و معادن و امور اجتماعی، بهداشت و شهرسازی هدف گذاریکرد. 7 6 . سعید لیالز ( )۱39۲ دومموج تجدد ایراندرآمرانه . تهران: انتشارات نیلوفر، ص .۲3 7 . بهمن احمدی امویی، « مرکز مطالعات مدیریت ایران ( ICMS ) تا دانشگاه امام صادق»، وبالگ بهمن احمدی امویی ۱5 ، بهمن .۱۴۰۱

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2