چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۲۴ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ در چنین شرایطی بودکه برنامهی پنجسالهی سوم به اجرا درآمد. این برنامه در طول پنج سال و نیم اجرا به بسیاری از اهداف خود دست یافت. ازنظر کمی مهمترین هدف این برنامه رسیدن به نرخ رشد اقتصادی متوسط سا النه 6 درصد بود. این رشد منبع اصلی بودجههای اجتماعی و اقتصادی برنامه را تأمین میکرد و موتور محرکهی آن به شمار میرفت. عملکرد این شاخص تا پایان دورهی برنامه، یعنی سال ،۱3۴6 از ارقام پیش بینیشده عبورکرد و رشد تولید ناخالص ملی در طولکل برنامه به 8 /8 درصد رسید. در ای ن دوران بخش خصوصی ایران در بخش صنعت و معدن به گستردهترین شکل ممکن سرمایهگذاریها مشارکت داشت. رشد و اندازهایکه پیشوپس از آن هرگز تکرار نشد. ازجمله اقدامات مهم برنامهی سوم تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال پایانی برنامه، تیر . ،۱3۴6 بود دیگر اقدامات مهم صنع تی صورتگرفته در این دوران تأسیس کارخانههای خودروسازی (سواری، کامیون و اتوبوس)، موتورسازی، فلزکاری، صنایع پتروشیمی، تأسیس ذوبآهن اصفهان، تولید سیمان، ال ماشینآ ت کشاورزی و لولهسازی بود که همگی ازجمله ی صنایع سنگین محسوب میشوند. پیش از همهی اینها و در سال قبل از شروع دههی ،۱3۴۰ در سال ،۱337 بانک مرکزی ایران تأسیس شد و ساختار پولی و بانکی کشور وارد دوران جدیدی شد. 8 هرچند ظاهرا شخص شاه چیز دیگری در ذهن داشت. او در سال ،۱338 پس از یک تور اروپایی و دیدار از انگلستان، دانمارک و هلند، به فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن برای ایرانیان سخنرانی کرد. برخی این سخنرانی را نشاندهندهی ذهنیت سوسیالیستی او میدانند. او گفت: کشور های اسکاندیناوی ملتهایی مترقیاند، اما برنامهی عدالت اجتماعی ما مترقیتر است، زیرا صنایع سنگین، صنعت نفت، آهن و فو د در ایران ال ملی است. زغال سنگ و منابع زیرزمینی و تلفن و بنادر متعلق به عموم است، درحالیکه در آن کشورها اغلب این صنایع ملی نیست و در اختیار بخش خصوصی است . تنها همین چند جملهی نقلشده از شاه نشان میدهد که تا چه میزان درکش از سوسیالیسم سطحی و غیرواقعی بود و اینکه او سرمایهداری دولتی را با 8 . همان.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2