چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۲5 بهمن احمدی امویی سوسیالیسم اشتباه گرفته بود. البته در آن دوران همهی کشورهای نوظهور صنعتی دهههای بعد باکمک سرمایهداری دولتی به رشد اقتصادی با یی دست می ال یافتند. از انگلستان قرن ۱6 ال می دی، هیچ ملتی بدونکمک چشمگیر و حمایت دولت از همان مراحل اولیه شرکتهای رقابتی صنعتی خلق نکرد. ایالت متحده، فرانسه و آلمان از انگلستان پیروی کردند. سپس آلمان الهامبخش ژاپن و ژاپن الهامبخش کرهی جنوبی [شد] و بهزودی تایوان و چین از ژاپن پیروی کردند. هرچند در سال های اخیر هیچ کشور نوظهور مهم و جدیدی به چنین موفقیتهایی سریع در رشد به کمک دست هدایتگر دولت نرسیده است. و ایران آن زمان در همان مرحله ماند و کمترین رشد را در توسعهی بخش خصوصی داشت. هرچند گامهایی هم برداشته شده، اما ناموفق و شکستخورده. 9 برخی از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی دههی ۱3۴۰ را یکی از مهمترین دههها در صد سال اخیر ایران میدانند. تحو الت صورتگرفته در این ده سال زمینههایی را برای تغییر تاریخ ایران برای همیشه فراهمکرد. اکبر ترکان، وزیر راه وشهرسازی دولت اول هاشمی رفسنجانی، از زاویهی دیگری دو دههی پیش از ال انق ب را میبیند: تا قبل از ۱3۴۱ برنامهی صنعتیشدن کشور آغاز نشده بود. دو برنامهی عمرا نی تا قبل از ۱3۴۱ داشتیم، یکی در ۱3۲7 ت ا ۱33۴ برنامه ی هفتسالهی اول با محوریتکشاورزی و یکی هم از ۱33۴ تا ۱3۴۱ که آن هم هفتساله و با محوریتکشاورزی بود. سدهای بزرگ و توسعهی کشاورزی در این دو برنامهی هفتساله بیشتر اجرا شد. صنعتیکردن کشور در برنامههای عمرا نی قبل از انقالب، آن موقع به آنها برنامه ی عمرانی میگفتند و برنامه ی توسعه نمی گفتند، برنامه های عمرانی قبل از انقالب دو تا هفت ساله تا ۱3۴۱ اجرا می شود و برنامه های صنعتی از ۱3۴۱ به بعد استکه سه تا پنج ساله فرصت اجرا پیدا میکند. ۱3۴۱ ت ا ،۱3۴6 ۱3۴6 ت ا ۱35۱ و ۱35۱ ت ا . ۱356 در دو برنامه ی صنعتی دولت وقت با خرید اراضی از مالکین بزرگ و اجرای ی، به الحات ارض اص مالکین بزرگ پول میدهد و زمینهای آنها را میگیرد و آنها را بین کشاورزهای بیزمین و مالکین خرد توزیع میکند... در این برنامهی اص حات ارض ال ی، مالکین خرد و متوسط به وجود آمدند. اما مالکین بزرگیکه زمینهایشان را فروخته بودند چه شدند؟ آنهاکوشش میکنند با منابع خودشان و پولی که به آنها بابت خرید زمینهایشان داده شد، اولین گروه سرمایهگذاران 9 . شارما، روچیر ( )۱۴۰۰ وظهور . ها ملت سقوط تهران:کتاب پارسه، ص .۱9۱-۱9۰

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2