چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

3۴ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ بعد از انق الب توجهی به این مسائل علمی نشد و ال تفاوت قیمت کا ها و خدمات و موضوع کمیابی در اقتصاد النه غیرعاد تشخیص داده شد و گفتند چنین چیزی نداریم و دولت موظف است محدودیتهای اعمالشده را ال بردارد و کا ها را به قیمت پایین در اختیار مردم قرار دهد تا همه امکان برخورداری و مصرف آنها را به دست بیاورند. ال خ صهی پیام این بود: مردم، ال انق ب قرار است این چیزها را برای شما بیاورد. آن زمان کسی نمیگفتکه میخواهیم سد بسازیم و اتوبان بکشیم و نیروگاه احداث کنیم؛ قرار کاهای ال بود موردنیاز خانوارها بهوفور و با قیمت اندک در اختیار مردم قرار بگیرد . 16 ب ا این اقدام، موضوع عدالت اجتماعی را حل کردند و بهسراغ بحث وابستگی رفتند. مسئلهی نفت و نوع رابطهای که رژیم پهلوی با جهان سرمایهداری و کشورهای غربی داشت نیز موضوع ال استق ل و خروج از وابستگی را پیش کشید. ایران در آن زمان با تولید 6 میلیون بشکه نفت در روز بزرگترین تولیدکننده و صادرکنندهی نفت بود. ال انق بیها میگفتند که ما با این اقدام و رفتار خود انرژی آ مریکا و اسرائیل را تأمین میکنیم. بنابراین، به این نتیجه رسیدند که میزان تولید را بهشدت کاهش دهند. میگفتند اینگونه قیمت نفت افزایش مییابد و حق خودمان را میگیریم و درعینحال به اسرائیل و آمریکا هم دیگر نفت نمی فروشیم و از وابستگی کشور به درآمدهای نفتی جلوگیری میکنیم و درنتیجه، از زیر یوغ غرب و اسرائیل خارج می شویم. در کنار آن سیاست خارجی خود را معطوف به همکاری و همراهی با کشورهای مخالف غرب وکمک به مستضعفان جهان قرار میدهیم. در این شرایط، دو مطالبه در الفاصله ب دستور کار قرار گرفت و اجرا شد: « ازطرفی، نفت نباید نقش تعیینکننده داشته باشد و تولید باید کاهش یابد. ازطرف ال دیگر، همهی کا ها و خدمات باید به طور گسترده و با قیمت پایینتر از قیمت واقعی تولید به دست عموم مردم و خانوارها برسد.» البته از همان ابتدا این دو ال سیاست در تضاد با هم بودند: ازیکطرف، درآمد ک ن دولت را ازطریقکاهش فروش نفت کم کردند و ازطرف دیگر ، هزینههای دولت را بهشدت و باسرعت افزایش دادند. صادرات روزانهی نفتکشور را از 6 میلیون بشکه به ۲٫5 میلیون بشکه کاهش دادند که باعث شد شوک بزرگی به بازار و قیمت جهانی نفت وارد شود و 16 . همان.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2