چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

35 بهمن احمدی امویی ال قیمتهای نفت با برود. اما با افزایش خانوارهای گرد سفرهی دولت، کسری بودجه دامنگیر کشور شد و ال روزبهروز رقمش با تر رفت.کاهش تولید نفت بسیار شدید بود و دولت بهشدت گسترش پیدا کرد. ملیکردن تجارت خارجی هم در ا ال همین جهت بود. « مث میگفتند اگر بخش خصوصی پارچه وارد میکرده، مگر ما خودمان نداریم و نمی توانیم تولید کنیمکه این را از خارج بیاوریم؟ در ادامه، مراکز گستردهی توزیع ال پوشاک وکا های دیگر درون وزارت بازرگانی سر برآورد و تمام بازاریهای نزدیک به حاکمیت ا دستی در ال جدید هم،که قب واردات و بازار داشتند و آن را بهخوبی می شناختند، سرنخ امور را به دست گرفتند.» همهی استانها و شهرستانها و روستاها مراکز توزیع کاال و خدمات دولتی، دفتر و اداره و گروه کارمندان خود را داشتند. کمیتههای مختلفی تشکیل شد تا اینکار را انجام دهند. کارمندهای زیادی استخدام شدند و سازمانهای رسمی موردنیاز این سیاست تأسیس شد و گسترش پیدا کرد. در کنار آن افرادی هم بودند که این نوع نگاه به اقتصاد را ترویج می کردند . به نظر نیلی، ال منظور رجایی وقتی میگفت که در اس م عرضه و تقاض ا نداریم این است که قیمت، عرضه و تقاضا و این حرفهاکه برخی میزنند، حرفهایی ال بیخود و ضدمذهبی است و نباید به آن توجهکرد. همهی مردم باید به همهیکا ها و خدمات دسترسی داشته باشند. ازنظر او، قیمت و عرضه و تقاضا همه فاقد موضوعیت است و دولت وظیفه دارد نیازهای مردم را تأمینکند. اما نکته این است که باید آدمهای پاک و خوبی بیایند و اینکارها را انجام دهند و کا ها و ال خدمات را به مردم و مستضعفان واقعی برسانند. دولت باید مستقر شود و به این افراد هم اطمینان داشته باشد. آنها آب و بنزین و ضروریات دیگر زندگی را به مردم می رساندند. فقط ما بهعنوان دولت باید این قسمت ر ا درست مدیریت وگزینش کنیم تا آدمها آدمهای خوبی باشند و مشکلی نداشته باشند، سوءاستفادهگر نباشند و از افراد حکومت قبلی هم نباشند. اگر این افراد را وارد دولت کنیم، ایدئال است . البته باید اختیاراتکامل هم داشته باشیم. این ال خ صهی وضع آن موقع بود. در ۱۰ تیر ۱358 بزرگترینگامی برداشته شد که تمام حیات اقتصادی ایران را به دولت وابستهکرد: تصویب قانون حفاظت و توسعهی صنایع ایران. این قانون

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2