چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۴۰ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ صاحبان و شرکا آنها بود. کسانی که سوابق سیاسی داشته و با دربار و خارج همکاری داشتند و در فسادهای مالی قبل از ال انق ب شریک بودند مشمول این بند میشدند و دولتگفته بود سهام این افراد باید در صنعت و معدن وکشاورزی و ال ام ک به تملک دولت درآید. 19 هرچند گرایش عمدهی ال انق بیها و فضای حاکم چنین روندی را موجب شده بود، این اقدام بهراحتی و بدون مخالفت پیش نرفت. در میان انق ها البی ال اخت فنظری جدی دراینباره وجود داشت، ال اخت فنظریکه در تمام سالهای ده ه ی ۱36۰ ادامه داشت و باعث شد انتقادها و مخالفتهای تندی ازسوی جناح راست به دولت چپگرای میرحسین موسوی صورت بگیرد. این چالش هنوز هم به مناسبتهای مختلف خود را نشان میدهد. حسین مرعشی، فعال اقتصادی و سیاسی و از نزدیکان هاشمی رفسنجانی، دربارهی وجود این ال اخت فنظر میگوید: باید توجهکردکه ال انق ب ما آخرین نهضت سیاسی-اجتماعی دوران جنگ سرد است. ط بی عت ال انق ب طبیعت چپ بود. سال ۱358 و زمانیکه در قانون اساسی مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شد، غوغایی در کشور برپا شد. مالکیت خصوصی یکی از مالکیتهای مورد تأیید در قانون اساسی است. فضای کشور دچار تنش شد و با مخالفتهای شدیدی روبهرو شد. گفتند که دیگر ال انق ب تمام شد. اکثر خبرگان و روحانیان مالکیت خصوصی را قبول داشتند. روشنفکرها و چپهایی بودند که با این موضوع مخالف بودند ــکه البته مخالفت آنها اثرگذار نبود. البته در دههی اول انق الب کارهایی کردیم که منجر شد به رشد اقتصادی مطلوب، رفع فقر و کاهش فاصلهی طبقاتی. بانکها را دولتی کردیم. زمینها را از مالکان عمدهگرفتیم و بهکشاورزها دادیم. کارخانهها را حتی تا سطح سردخانههای هزارتنی ملی کردیم. قانون ملیشدن بانکها و صنایع در شورای انق ب به ال تصویب رسیده بود و دولتیشدن بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در دستور کار قرار داشت. از جنگ داخلی و خارجی هشتساله بهرههای فراوانی در حوزهی عدالت اجتماعی بردیم، بهویژه که متأثر از انق ب و ال خواستهها و اهداف آن بود. 20 البته در میان روحانیان طراز اول ال انق ب هم بودند کسانی که از خود گرایش 19 . بهمن احمدی امویی ( )۱385 اقتصاد سیاسی جمهوری .اسالمی تهران:گام نو، ص .۲۴ 20 .گفتوگوی شفاهی با حسین مرعشی، .۱398

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2