چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۴۱ بهمن احمدی امویی چپ و همسو با فضایکلی نشان میدادند. حتی اگر در ذهن و رفتار خود با فضای حاکم مخالف بودند، اما خود را همسو نشان میدادند تا از این مرحله عبور کنند. هاشمی رفسنجانی یکی از این روحانیان عضو شورای ال انق ب و فردی مؤثر در شکلگیری بسیاری از حوادث و اتفاقات بود. دیگر روحانیان او را به چپروی متهم میکردند و بهطعنه میگفتند زیر عمامهی او ال ع مت داس و چک حک شده است. حسین مرعشی هم با اشاره به اتفاقی که در دوران ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی افتاد، ال برخ ف عقیدهی بسیاری، میگوید هاشمی گرایش چپ داشته است ، هرچند درعمل سرمنش أ ال تحو ت راست گرایانه در ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری ال اس می بود. آقای هاشمی چپ بود. هرچند بهدنبال سیاست آزادسازی بود، در عمق ذهنش به سیاستهای چپگرایش داشتکه در مواقع خاص خودش را نشان میداد. اما آنهایی که از نزدیک ایشان را نمیشناختند فکر میکردند اینطور نیست. هر زمانی که ما با آقای هاشمی دربارهی سرمایهگذاری خارجی بحث میکردیم، میگفت چه دلیلی دارد یک خارجی بیاید و سرمایهگذاریکند و سودش را به کشور خودش ببرد. در این صورت این سرمایهگذاری چه سودی برای کشور ما دارد؟ زمانی سرمایهگذارانی از مالزی میخواستند در مخابرات ایران سرمایهگذاریکنند. وارد هم شده بودند و مسیر را هم تا جایی جلو برده بودند. این اتفاق بهدنبال سفر آقای ماهاتیر محمد به ایران شکلگرفته بود و عزم دو طرف برای اینکار جزم بود. به موازات آن، آقای غرضی امتیاز موبایل اصفهان را به شرکت های مالزیایی داده بود. آنها سرمایهگذاری کردند و سویچینگ را هم گذاشتند، اما وقتی می خواستند راهاندازی کنند، دچار مشکل شدند و آقای غرضی، وزیر پست و تلفن و تلگراف، یک سال به آنها کد نمیداد تا بتوانند وارد شبکهی مخابرات ایران شوند . سنگهای مختلف پیش پایشان می گذاشت . درنهایت، غرضی نزد آقای هاشمی آمد و گفت: اینها خیلی سود میکنند و در عرض شش ماه تمام پول خود را میگیرند و میروند. درنهایت غرضی موافقت آقای هاشمی راگرفت و با سود اندکی آن را از مالزیاییها خرید . مخابرات ایران کل سرمایهگذاری انجامشده توسط شرکتهای مالزیایی در مخابرات اصفهان را خرید. آقای هاشمی اهل محاسبهی دقیق بود. در سرمایهگذاریهای داخلی هم همینطور بود. آقای هاشمی اگر تصمیمگیر بود، هرگز مخابرات ایران و صنایع بزرگی مثل پا ها و الیشگاه پتروشیمیها را واگذار نمیکرد. اما عزتالله سحابی، که خود را چپ میداند، با این حجم از گرایش به اقتصاد دولتی مخالف بود:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2