چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۴۲ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ بهدلیل جبر زمان چنین اتفاقی افتاد. خود من در آن زمان در شورای ال انق ب و دولت موقت جزو کسانی بودم که گرایش چپ داشتم، اما با این شرایط که همهی کارها در دست دولت باشد موافق نبودم و تمایل داشتم که صنایع خصوصی آزاد باشند و رشد کنند، اما بهدلیل جبر شرایط ناچار به این کار شدیم… و عم الا صنایع، سازمانهای خصوصی و پیمانکاریها دولتی شدند. 21 او در ادامه توضیحات بیشتری دربارهی این ال اخت فها میدهد: من عضو کمیسیون شمارهی ۲ شورای ال انق ب بودم. در این کمیسیون حدود ۱5۰ مصوبه گذراندیم . اینکمیسیون معروف به فعالترین کمیسیون شورای ال انق ب بود. یکی از مصوبات ما در این کمیسیون ملیکردن تجارت خارجی بود. میگفتیم با قانون حفاظت از صنایع، سرمایهگذاری صنعتی محدود شده و در این صورت صاحبان سرمایه بهسمت تجارت میروند، چراکه در آنجا سود بیشتر از صنعت است و خودکفایی اقتصادی لطمه میخورد، ضمن اینکه گرایش به تجارت اشتغال ایجاد نمیکند. پس باید تجارت را هم مانند صنعت محدود میکردیم… در آنجا کشمکشهای زیادی بود. بخشی طرفدار سرمایهداری و آزادی اقتصادی بودند، که بیشتر صاحبان سرمایه بودند، و بخشی هم طرفدار اقتصاد دولتی بودند. اما به طورکلی برآیند جو متمایل به دولتیشدن بود… آقای بهشتی هم موافق بود. 22 در سال ۱36۰ و پس از کشوقوس فراوان، دولت اول الال حجت سم علی ا خامنهای بهعنوان دیرپاترین دولت بعد از ال انق ب تا آن زمان بر سر کار آمد. از همان ابتد ا مشخص بود که ال اخت ف درون نیرو های پیروز ال انق ب جدیتر از گذشته است. این ال اخت فنظر خود را در چگونگی معرفی نخستوزیر نشان داد. پس از ال معرفی و یتی و میرسلیم که آشکارا از نیرو های راست بودند و عدم موافقت مجلس، سرانجام میرحسین موسوی بهعنوان نخستوزیر توسط مجلس انتخاب شد، اما به نظر میرسد برای راضیکردن جناح راست بخشی از وزارتخانهها را به آن ه ا واگذار کرد. در این دوره درگیریها عمدتا ریشههای اقتصادی داشت و اختنظر الف های مربوط به درون شورای انق ب، حزب ال ال جمهوری اس می و مجلس خبرگان اول خود را به سطح نیروهای سیاسی کشانده بود. بااینهمه، 21 . بهمن احمدی امویی ( )۱385 اقتصاد سیاسی جمهوری .اسالمی تهران:گام نو، ص .۱9 22 . همان.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2