چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۴3 بهمن احمدی امویی اختنظر الف های اقتصادی خود را چندان بروز نمیداد و افراد، جریانها وگروههای سیاسی راست و چپ برای درگیری و بیان نظرات خود عرصه ی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را بر عرصه ی اقتصادی ترجیح میدادند. شاید جنگ مهمترین دلیلی بود که آنها، بهرغم اهمیت و اولویت اختنظر الف های اقتصادی، خیلی آن را مبنا قرار نمیدادند. اما مخالفان جناح راست بر این باورند که تمام مسائل و مشک الت راستها بر سر مسائل اقتصادی بود، ولی برای آنها روپوشی از سیاست و فرهنگ درست میکردند تا خود را خیلی تحتفشار قرار ندهند . روغنی زنجانی، رئیس سازمان برنامه در آن دوره، ال اخت فنظر موجود را این گونه توضیح میدهد: « ال اخت ف بین جناح چپ و راست، تحت عنوان جناح بازاریها و تفکر چپی، در دورهی مهندس موسوی خود را بهخوبی نشان داد. در آن مقطع آنها بهگسترش نامحدود بخش خصوصی معتقد بودند. میگفتند بخش خصوصی میتواند مالکیت نفت را نیز در اختیار داشته باشد. » 23 جنگ با عراق همزمان با جنگ داخلی در حال شدتگرفتن بود. همین مسائل ، ال ع وه بر مسائل پیشین، از اهمیت دخالت وکنترل بیشازپیش دولت در اقتصاد حکایت داشت. همین دخالتهای زیاد دولت در اقتصاد دستوپای راستها را بسته بود و از این بابت نگران بودند. البته نگرانی آنها محدود به این مسائل نبود. آنها ال اخت فنظر عمیقتری با جناح چپ و شخص نخستوزیر داشتند. ضمن اینکه وزرایی هم در دولت داشتند که نقطهنظرات جناح راست را در کابینه بیان میکرد؛ وزارتخانههای خارجه، بازرگانی، کار، پست و تلگراف و نفت از این جمله بودند. مخالفت با تأمین اجتماعی و بیمه و همچنین مخالفت با برنامه ریزی سه وجه مشخص ال اخت فنظر آنها با دولت چپگرای مهندس موسوی بود. در حوزهی مدیریت و برنامه ال ریزیک ن اقتصادی، راستها با دولت مخالفت جدی داشتند. آن ه ا مخالف برنامهریزی بودند و این کار را دخالت در کار خداوند تلقی میکردند. مخالفت آنها به حدی بود که برنامهی پنجسالهی دولت، که در سال ۱36۱ تهیه شده بود، تا سال ۱366 و ۱367 به بایگانی سپرده شد. مخالف 23 . بهمن احمدی امویی ( )۱385 اقتصاد سیاسی جمهوری .اسالمی تهران:گام نو، ص .۱۴5

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2