چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۴۴ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ بد نه ی کارشناسی سازمان برنامه بودند و در مقاطعی بهدنبال تعطیلکردن آن برآمدند. چندین مرتبه برای این تعطیلی خیز برداشتند، تا اینکه سرانجام در سال ۱386 و در دولت اول احمدینژاد به خواست خود رسیدند. برای راضیکردن مخالفان در این زمینه دولت مجبور بود اقداماتی انجام دهد و عدهای از کارشناسان خود را برای ایجاد همدلی و هماهنگی با روحانیان به قم بفرستد. براین اساس ، کارشناسانی از سازمان برنامه بین تهران و قم در رفتوآمد بودند. هرچه بود شکایت و نارضایتی آنها به قدری زیاد شد که سرانجام دو نفر را بهعنوان نمایندهی خود در شورای اقتصاد معرفی کردند: دو آیتالله از حوزهی علمیهی قم، آیتالله احمدی میانجی و آیتالله محمد کریمی … بیشتر هدفشان این بود که در امر برنامه ریزی مسائل شرعی هم دیده شود… پس از مدتی روال کار اینطور شد که ما به قم میرفتیم و در خدمت ایشان مباحث را پی میگرفتیم. 24 دولت چپگرای مهندس موسوی،که بخش زیادی از گرایش چپ خود را از تصمیمات شورای ال انق ب، مواد قانون اساسی و شرایط عمومی آن زمان کشور به ارث برده بود، مخالفان جدی و تندوتیزی در میان راستها بر سر تأمین اجتماعی و بیمه داشت. این مخالفان بهشدت فعال بودند و تقریبا در همهی عرصههای سیاست ایران بعد از ال انق ب این مخالفت خود را آشکار و پنهان نشان میدادند. محمد ستاریفر این وضعیت را اینطور شرح میدهد: روشنفکران و منتقدان نظام پادشاهی، بهاضافهیگروههای سیاسی مثل مجاهدین خلق و فداییان، همه موافق عدالت اجتماعی بودند. اما بخشی از روحانیان این موضوع را برنمیتابیدند. این گروه حتی بیمهی اجتماعی را ال خ ف شرع میدانستند. این حرفها را قبل از ال انق ب هم میگفتند، اما بعد از ال انق ب پررنگتر شد. در آن زمان اکثر شخصیتهای شاخص روحانی یا با بیمه مخالف بودند یا آن را نمی شناختند و سکوت میکردند و حرف نمیزدند؛ اما اکثر روحانیان مقیم قم مخالف بودند… بخشی از روحانیان سازمان تأمین اجتماعی را هم غیرشرعی میدانستند. جناح بازار و مؤتلفه هم از بیمه خوشش نمیآمد و میخواست حق بیمه پرداخت نکند. بنابراین، اگر روحانیان هم میخواستند آرام بگیرند، جناح بازار فشار میآورد و آنها را به مخالفت با سازمان تأمین اجتماعی وامی داشت . مسلمانان هیچوقت مسئلهی تأمین اجتماعی را باز نکردند 24 . بهمن احمدی امویی ( )۱387 مردان جمهوری اسالمی چگونه تکنوکرات . ؟ شدند تهران:گام نو ، ص ص .5۲ -5۱

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2