چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۴5 بهمن احمدی امویی و آناتومی آن را نشکافتند و خوب و بد آن را مشخص نکردند؛ بنابراین، در غیاب چنین ال ت شی، فشار بازار روحانیان را به این سمت میبرد که بیمه مزاحم است. مرحوم ابوالفضل غرضی،که سال ۱36۰ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بود، به قم میرفته و با علما دربارهی بیمه و تأمین اجتماعی صحبت میکرده است. این در حالی بود که سال ۱358 قانون اساسی تصویب شده بود؛ یعنی با اینکه دولت شکل گرفته بود و نهاد ه ا استقرار داشتند، بخشی از روحانیان مخالفت میکردند و مسئو الن مجبور بودند موضوع را برای آنها توضیح دهند. 25 مسعود نیلی نیز بر بیتوجهی جناح راست به عدالت اجتماعی تأکید میکند و میگوید آنها از این نظر مشکلی با رژیم گذشته نداشتند و اگر هم در ذهنشان بود، در اولویت های بعدی قرار داشت. زمان آقای مهندس موسوی شورای نگهبان یک طرف و دولت یک طرف بود و هرکدام مواضع متفاوتی دربارهی مسائل مختلف داشتند. در آن زمان جناح راست و جناح چپ بودند. جناح چپ طرفدار اقتصاد دولتی بود، اما جناح راست (جناح اصولگرای امروز ) تاجر بود و به حفظ حریم خصوصی افراد و عدم دخالت دولت در امور اجتماعی و خصوصی مردم تمایل داشت. آنها همچنین میگفتند باید با همه تعاملکرد و سیاست خارجی باید بر این مبنا استوار باشد. میگفتند با اقدامات صورتگرفته در شورای ال انق ب و دولت مالکیت مخدوش شده است. آنها از همهی بخشهای اقتصاد لیبرال و آزاد فقط بر بخش مالکیتش تأکید می کردند . ال ا ن هم همینطور است. درواقع، مشکل اصلی آنها با حکومت پهلوی در وهلهی اول موضوعهای فرهنگی بود و اگر هم گرایشی به عدالت اجتماعی داشتند، اولویت های بعدی آنها بود. هرچند چنین گرایشی هم نداشتند، یا اینکه پررنگ نشان داده نمیشد. البته تاجران و دین داران همراه ال انق ب بودند و بازار را در دفاع از انق ب و ال بودند. ال حرکتهای انق بی بسته بازار در آن زمان نهادی ال سیاسی بود. ا ن سیاسی نیست. در آن زمان نقش مؤثر ایفاکرده بود. اینها جناح راست شدند و میگفتند قرار نشد بیایید اینها را بگیرید و مصادرهکنید. ما (بازاریان)گفتیمکه رژیم گذشته دارد شرابخواری و بی حجابی را ترویج میکند و باید جلوی آن را بگیریم. 25 . میکائیل عظیمی ( )۱398 خوانهفت .توسعه تهران: نشر کویر، صص . ۴7 -۴5

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2