چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

خصوصیسازی در دولت چپگرا ی میرحسین موسوی ال اخت فنظر دربارهی قانون حفاظت و توسعهی صنایع در سال ۱36۱ به اوج خود رسید و رئیسجمهور وقت پس از دریافتگزارشهایی از منابع موردتأیید خود، دستور توقف این قانون را در 7 مرداد ۱36۱ صادرکرد. البته این توقف فعالیت هیئت پنجنفره مرجع رسیدگی به شکایات دربارهی اجرای قانون حفاظت از صنایع تنها دو سال طول کشید و دوباره در ۱۴ بهمن ۱363 طی جلسهای با حضور وزیر صنایع، رئیسکل بانک مرکزی و نمایندهی سازمان صنایع ملی ایران و رئیس دیوان عدالت اداریکار خود را از سر گرفت. براساس گزارش روزنامهی اطالعات در تاریخ ۲6 آذر ۱36۴ فعالیت دوبارهی این هیئت پنجنفره در حالی بود که بیش از دویست پرونده روی میز بود و باید به آن ه ا رسیدگی میشد. 27 وقتی در سال ۱363 دوباره کار این هیئت پنجنفره فعال شد و واگذاریهایی صورت گرفت، موج مخالفتها تشدید شد. عدهای از درون حزب ال جمهوری اس می و موافقان دولت هم این فرایند را نقد کردند و به آن روی خوش نشان ندادند. فرشاد مؤمنی دراینباره میگوید: 27 . میکائیل عظیمی ( )۱39۴ روایت .بودکه سازمانی تهران: نشر کویر، ص .7۱

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2