چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

5۰ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ موج شدیدی علیه عملکرد و رفتار این هیئت پنجنفره راه افتاد که یکی از سردمداران این موج آقای مسیح مهاجری، مسئول روزنامهی حزب یجمهور ،ی اسالم بود. او چندین ال سرمقاله تحتعنوان «نگذارید کرکسها به نه برگردند» منتشر کرد. در آن زمان م ا جلساتی تحتعنوان مشاوران غیررسمی مهندس موسوی با حضور خود ایشان برگزار میکردیم ــ که مسیح مهاجری هم جزو ما بود. در آن جلسات آقای مهاجری ال استد ل میکردکه صاحبان این شرکتها و مؤسسات در میان آتش و خون مردم ایران را تنها گذاشته و رفتهاند و حا نباید به همین ال راحتی این اموال را به آنها پس داد. ضمن اینکه سرمایههایی که آنها از کشور خارج کردند و بهجای آن بدهی برای ملت برجا گذاشتند و براساس آن بدهیها مؤسسات و شرکتهای آنها مشمول بند «ج» شد، ال حا تورم آن بدهیها را پوشش داده و بهراحتی میتوانند دوباره صاحب مؤسسات خود شوند. به نظر او تورم خون مردمی بودکه بهخاطر شرایط جنگی در شیشه قرار گرفته بود و اگر این اموال برگردانده میشد نوعی ظلم به آنهایی بود که در ایران مانده بودند، به خصوص آنهاییکه شهید شدند. او معتقد بود ما داریم هزینهی جنگ را میپردازیم و پاداشهای تورمی آن به آنها میرسد. آقای مهندس موسوی در پاسخ به ایشان میگفت اگر قرار است تغییری ایجاد شود، باید در قانون صورت بگیرد، وگرنه ما مجبور به اجرای قانون هستیم؛ بنابراین، براساس قانون این اموال باید به صاحبانشان برگردد. مهندس موسوی موافق اجرای قانون بود و میگفت نمی توانیم با این ال استد لها و تحلیلهای سیاسی رفتار کنیم. اگر این ال استد لها را مبنا قرار دهیم، هرکسی میتواند هر ادعایی داشته باشد. بنابراین، باید قانون اجرا شود. 28 سید جعفر مرعشی، رئیس وقت سازمان صنایع ملی،گزارشهای تهیهشده در اتاق بازرگانی و ارسال آنها به ریاست جمهوری را برای متوقفشدن اجرای این قانون تعیینکننده میداند؛ بهویژه اینکه براساس همین قانون، شرکت نساجی «تیم» در مشهد را، یکی از بنگاه های متعلق به سید علی نقی خاموشی، رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران، ملی کرده بودند. اتاق بازرگانی ا در ال کام اختیار جمعیت مؤتلفه و راستها بود و درگیری شدیدی با نخستوزیر داشت. بهگفتهی او: زمانیکه آقای خاموشی رئیس بود، ازطریق اتاق بازرگانی مرتبا گزارشهایی تهیه میکردند و به دفتر رئیسجمهور وقت میدادند و آقای خامنهای هم همهی اینها را مرور کرده بودند. اتاق در آن زمان ال اخت فنظری اساسی با نخستوزیر وقت، میرحسین موسوی، داشت و اینگزارشها هم بازتاب همان ال اخت فنظرها بود. درواقع، ازطریق 28 . گفت وگوی شفاهی با فرشاد مؤمنی، .۱398

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2