چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

5۱ بهمن احمدی امویی همین گزارشهای ارسالی اتاق بازرگانی بود که ایشان به این نتیجه رسیده بود که این نوع رفتار با عزم و ارادهی بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد ایران ضدیت دارد و باید مانع آن شد. درنهایت، از اجرای قانون حفاظت از صنایع جلوگیری کردند . بنابراین، دستور ی صریح و مکتوب دادند که اجرای قانون حفاظت و توسعهی صنایع ایران متوقف شود. 29 اما این همهی ماجرا نبود و مسائل دیگری دستبهدست هم داد تا این قانون متوقف شود. در گفتوگویم با یحیی آلاسحاق، از بزرگان جریان مؤتلفه که زمانی وزیر بازرگانی بود، او توضیحاتی دراینباره داد که ابعاد بیشتری از این ال اخت ف را نشان میدهد: در زمان مهندس موسوی ایشان مدعی بحث چپ بود، مخصوصا در حوزههای اقتصادی، هم به دلیل نگاه سیاسی به اقتصاد و هم بهدلیل خود الگوی اقتصادی چپ. از هر دو زاویه آقای مهندس موسوی دنبال دولتیکردن اقتصاد بود. او نهتنها دولتیهای موجود را حفظکرد، بلکه بقیهی فعالیتها را هم بهسمت دولتیشدن هدایتکرد و با تأسیس مراکز تهیه و توزیع در واردات و صادرات این کار را توسعه داد. ابتدا در عرصه ی واردات چهارده مرکز درست کردند تا همهی واردات دولتی شود و بعد کمکم مراکز صادرات درست کردند ــ در سرمایهگذاریها، توسعهی صنایع ملی و… را راه انداختند. رفتارشان اینگونه بود، چه به دلیل اعتقادشان به عدالت اجتماعی و قابلتحقق دانستن آن ازاینطریق، چه به دلیل هر ذهنیت دیگری. برخورد دیگری که در حوزهی تقسیم قدرت جریانهای سیاسی داشت این بودکه اعتقاد داشت جریان اقتصاد آزاد وابسته به بازار است و بازاریها میتوانند مراجع قدرت و مراکز قدرت را متأثر کنند ؛ بنابراین، اگر بخواهیم این جریان ازنظر سیاسی از دست اینها بیرون کشیده شود، باید منابع اقتصادی شانگرفته شود. روی این اصل با بازار و آزادی فعالیتهای اقتصادی مخالفت میکرد. 3۰ ال اخت فنظر بین جناح چپ و راست دولت مهندس موسوی از سال ۱36۰ و با ارائهی نخستین برنامهی پنجسالهی جمهوری ال اس می و طرحهای دهگانهی زیرساختی ضمیمهی آن بهطور رسمی شروع شد، برنامهای که با وجود ال اخت فنظر اساسی در دولت هرگز عملیاتی نشد. تا پیش از آن، دولت موسوی 29 .گفتوگوی شفاهی با جعفر مرعشی، .۱398 30 . گفت وگوی شفاهی با یحیی آل اسحاق، .۱398

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2