چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

68 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ کوبا همکه یک نظام کمونیستی است بعد از فیدل کاسترو به این سمت حرکتکرده است، البته با شدت و گستردگی بسیار کمتر. بنابراین، در آمریکای تین نیز ال مسیری در جهت توسعهی بخش خصوصی مشاهده میشود، مسیری در جهت استراتژی جهانیشدن و اص الح سیاستها که همان اص الح ساختار است. این کشورها با توجه به تجربه و گذشتهی خود به همان نتیجهای رسیدند که کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی پیشازآن رسیده بودند. هرچند نیلی معتقد است: ممکن است عدهای بگویند تحت فشار و اعمال سیاستهای آمریکا و انگلستان بوده است، اما سرانجام و پس از کشوقوسهایی، در همان مسیر کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی گام گذاشتند. هرچند نمیتوانند از گذشتهی خود رهایی یابند و هراز چندگاهی مسائلی بروز میکند، روند اصلی همان است . 41 کشورهای آسیای جنوبشرقی نیز ازطریق تجربهی دیگری به همین نقطه ال رسیدند. برخ ف کشورهای آمریکای تین، این ال کشورها فاقد منابع طبیعی بودند . بنابراین، روش دیگری را برای توسعهی صنعتی خود در پیش گرفتند. ابتدا از استراتژی توسعهی صادر ات شروع کردند و آنها هم پس از طی مراحلی به سیاستهای تعدیل رسیدند. البته در تجربه و مسیر کشوری مثل کرهی جنوبی دیده میشودکه دولت اینکشور در دههی ۱97۰ نقش مداخلهجویانهی بیشتری در مقایسه با دولتهای فعلی اعمال میکرد، اما چون فاقد منابعی بودکه بخواهد دخالت مؤثر داشته باشد، خودبهخودکنترل میشد و در دخالتکردن در اقتصاد و کسبوکار خیلی جلو نمیرفت. درواقع، آنها انتخاب دیگری نداشتند؛ مسائلی مثل َابرتورم، توزیع نابرابر و انباشت بدهیها نداشتند که بخواهند برای رفع آنها ال سیاست تعدیل را برگزینند. درواقع، آنجا با چنین مسائلی روبهرو نبودند که زم باشد ال اص حات ساختاری انجام شود. ال برخ ف آنچه کشورهایی آمریکای تین ال به سمت آن حرکت کردند و عمدتً ا ناموفق بودند و افت وخیزهایی در آن داشتند، در آسیای جنوبشرقی از اول وضعیت بهگونهای شکل گرفت که باید همان را ادامه می دادند. نمی توانستند انتخاب دیگری داشته باشند. اما وضعیت آمریکای و التین تجربه و مسیر آنها متفاوت است. «از ۱976 به بعد کشورهای آمریکای 41 . گفت وگوی شفاهی با مسعود نیلی، .۱399

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2