چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

85 بهمن احمدی امویی پیشنهاد من به سپاه این بودکه وارد مسیر بنگاهداری نشوید. اگر هم می خواهید انتفاعی داشته باشید، ۲۰ یا کمتر از ۲۰ درصد از سهام یک شرکت را بگیرید که در مدیریتش هم اکثریت را نداشته باشید. آن موقع سازوکار بورس هم تقویت نشده بود.گفتم شما میتوانید در این مسیر حرکتکنید. حتی اگر بخواهید در سه تا چهار شرکت ، بیشتر از ۲۰ درصد سهم داشته باشید، همچنان توصیه میکنمکهکمتر از 5۰ درصد سهم داشته باشید و به عنوان سهامدار غالب وارد نشوید. به آنها گفتم درست است که مدیران سازمان صنایع ملی به جبهه نرفتند و مستقیما در مسیر جنگ نبودند، اما در سازمان صنایع ملی بهعنوان یک نهاد بعد از ال انق ب سعی کردیم شفافیت و درستی داشته باشیم و ازنظر مدیریتی فضای متفاوتی وجود داشته باشد. اینها هم نسل بعد از ال انق ب تلقی میشوند. این مدیران را در جوف وکنار خودتان نگه دارید. چون اینها بنگاهداری را یاد گرفتند و به بهرهوری و کیفیت مدیریت مناسب آشنا هستند، یکباره نخواهید که بچه های خودتان و جبهه و جنگ را بهعنوان مدیر به کار بگمارید، چون به نظر من نمی توانند خوب اداره کنند. یا ممکن است بهدلیل خصلتها و روحیهشان که لباس نظامی دارند، این کار را واقعبینانه انجام ندهند. به محسن رضایی توصیه کردم اجازه بدهید که بچههای ما هم در کنارتان باشند. ال ا اگر قرار است مث بچههای سپاه یا بسیج ۴۰ درصد سهم داشته باشند، 5 تا ۱۰ درصد سهم را هم میتوانند همکاران و مدیران سازمان صنایع ملی داشته باشند. وقتی این چهارچوب ذهنی را به او منتقل کردم، ایشان پذیرفتند. به نظرم آمد که با روش متعادلی داریم با ایشانگفتوگو میکنیم. 53 اذعان محسن رضایی به وجود اخت الف محسن رضایی که در آن زمان فرمانده سپاه پاسداران بود، سالها بعد در یک سخنرانی ال اخت فنظر در ال سطوحک ن برای ادارهی کشور ر ا تشریحکرد. رضایی ال که حا دیگر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بود، در نشستی تخصصی در دیدار با جمعی از دانشگاهیان استان تهران با تأکید بر اینکه «با تأسیس جمهوری ال اس می، نظام و الگوی ادارهی کشور تغییر یافت»،گفته بود: از پیروزی انق الب تاکنون، با یک چالش اندیشهای در مدیریت کشور مواجه بودهایم. در دههی اول ال انق ب دو اندیشه در ادارهی کشور شکل گرفت: اندیشهی حکمروایی مردمی (بهعنوان یک اندیشهی اصیل، بومی، تحولگرا و ال انق بی، کمهزینه و پر دستاورد) که نماد آن آزادی خرمشهر بود و اندیشهی حکمروایی محفلی (بهعنوان یک اندیشهی 53 . همان.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2