چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

9۱ بهمن احمدی امویی که باید دراینباره شیوهی متعادلی را دنبالکنیم. ال با خره آنها مصر بودند که وارد شوند و نمیشد جلویشان را گرفت. باید سازوکار مناسبی برای آن تهیه میشد. شاید گفتوگوهایی که بین من و همکاران شورای سازمان صنایع ملی و آقای نعمتزاده به عنوان وزیر صورت میگرفت و من هم در جلساتی که با آقای محسن رضایی داشتم سعی میکردمکه موضع آنها را تعدیلکنم و تعادلی داشته باشیم، اگر ادامه پیدا میکرد به توافقی برای نحوهی حضور سپاه در اقتصاد می رسیدیم که برای اقتصاد ملی هم مؤثرتر میبود. در حال تهیه و آمادهسازی آییننامههایی بودیمکه پس از آن مصوبهی هیئتوزیران ر ا هم داشته باشد. می خواستیم چهارچوبهایش را شفاف تدوینکنیم. اما من در دیماه سال ۱37۲ جابهجا شدم و نفر بعد از من چون به این موضوع باور نداشت - حداقل من ندیدم این ادبیات را دنبالکند - این فرایند مسیر دیگری را طیکرد. آنها هم حسکردند که این راه ازطرف دولت بسته شده و درنتیجه ازطریق مبادی دیگر که در اختیار داشتند وارد شدند . ال ت شمان این بودکه چهارچوبی برای حضور سهامدارانهی بچههای بسیج و سپاه در شکل بنگاهداری فراهمکنیم، اما نه با نقش محوری آنها در ادارهی بنگاه. 56 ب ا تأخیر زمانی و به موازات گفتوگوهای فرماندهان سپاه با سازمان صنایع ملی، گروه دیگری از نیروهای سپاه با مدیریت مسعود حجاریان مذاکراتی را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که از نهادهای زیرمجموعهی وزارت صنایع سنگین آن زمان بود، آغاز کردند. هدف این گروه (اتحادیهی رزمندگان ال اس م) نیز دراختیارگرفتن تعدادی از واحدهای در حال واگذاری بود. نخستین شرکتیکه در این مرحله واگذار شد و ازقضا سپاهیان و افراد نزدیک به سپاه آن ر ا ال خریداری کردند، شرکت ایرانوانت بود. اصو شاخهی مربوط به صنایع خودرو و صنایع نورد مرحلهی گرم، بهرغم اینکه در ابتدا بهخاطر قانون حفاظت از صنایع در دست سازمان صنایع ملی بود، ولی چون تفکیکی در وزارتخانهها صورتگرفت و وزارت صنایع سبک و وزارت صنایع سنگین شکلگرفت، آنها به زیرمجموعهی صنایع سنگین منتقل شد. چون نورد گرم به صنایع سنگین رفته بود و صنایع سنگین بازویی به نام سازمان گسترش داشت، این واحدها هم با مصوبهی دولت از سازمان صنایع ملی منفک و در اختیار سازمان گسترش قرار گرفت. ایرانوانت هم از واحدهایی بودکه در اختیار سازمان گسترش قرار گرفته بود و آنها این واحد را به سپاه واگذار کردند. 56 .گفتوگوی شفاهی با جعفر مرعشی ، .۱398

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2