چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

9۲ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ هرکدام از این دو گروه مذاکرهکننده در سازمان صنایع ملی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از وجود یکدیگر خبر نداشتند، دستکم اینطور عنوان شده است. صحبتها را مشترکا با سازمان گسترش دنبال نمیکردیم. به این نتیجه رسیدیم که اگر بتوانیم یک مدل درست تنظیم کنیم، سازمان گسترش نیز آن مدل را کپی میکند. برای ایجاد این مدل خیلی اصرار ال داشتیم و تمام ت ش این بود که آن را تهیه کنیم. به خصوص که خود بچههای سپاه هم پایهکار بودند و در جلسات حضور فعال داشتند و حتی به نظر میرسید برای رسیدن به نقطهی مطلوب عجله دارند. دیدیکه در سپاه نسبت به سازمان صنایع ملی وجود داشت در مقایسه با سازمان گسترش یک دید مثبت همراه با تأیید بود. م ا در سازمان صنایع ملی بهعنوان یک نهاد بعد از انق الب شناخته میشدیم. درحالیکه سازمان گسترش از قبل از انق الب حضور داشت؛ یک سازمان دولتی بود و فکر و نگاه دولتی روی وجودشان حاکم بود. بدنهی ما و مدیران ما کسانی بودند که در طول هشت سال جنگ هم گاهوبیگاه در قالب بسیج به جبهه رفتوآمد میکردند و از این بابت تفاوتهایی در فرهنگ بدنهی سازمان صنایع ملی با سازمان گسترش وجود داشت. ما را نسل ال انق ب تلقی میکردند. درواقع، گفتوگو با ما راحتتر بود تا اینکه بخواهند با سازمانگسترشگفتوگو کنند. در مقطعی آقای محسن رضایی حس میکرد اگر با من به عنوان مدیرعامل سازمان صنایع ملی در آن چهارچوب، طرف باشد بهتر و متعادلتر به توافق میرسد و زمان رسیدن به تفاهم نیز کمتر است . ال ع وه بر این، هر دو طرف بر این باور بودیم که اگر ما در اینجا به توافق و چهارچوبی برای کار برسیم، میتوان این چهارچوب را به سازمان گسترش نیز تسری داد. درگفتوگوهاییکه ردوبدل شد ال استد ل نیرو های نظامی برای دراختیارگرفتن شرکتها و بنگاههای اقتصادی در ظاهر این بود که «بههرحال یک نسلی هست، مثل بسیج و بچههای سپاهکه پس از سالها ال جنگ، ا ن و در دوران صلح، باید به حوز ه ی اقتصاد وارد شوند». به همین دلیل هم بودکه شاخهای از اقتصاد که مربوط به سازندگی و کارهای عمرانی بود، با ابتکار دولت باز شد و آنها به راحتی در آن مسیر حرکت میکردند. اما پس از این بهدنبال بازکردن جبههی دیگری نیز در حوزهی اقتصاد بودند. ال ا نیز به عم پروژههایی ورود پیدا کرده بودند، مثل سد کرخه. اما « تصورشان این بود که اگر بنگاهداری هم رخ بدهد، میتوانند در زمان صلح از ظرفیتها و منابع انسانیای که دارند استفادهی بهتری کنند». البته آنها دنبال این

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2