چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

9۴ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ یکی از پرسرو صداترین واحدهای واگذارشده در سازمان صنایع ملی، شرکت الستیک سازی دنا است. در ماههای آخر حضور جعفر مرعشی در سازمان صنایع ملی یکی از مشاوران نعمتزاده به نام مادرشاهی واسطه شد تا برای حوزهی مجتمع آموزش قضایی فاطمیه در قم،که دانشجویانش زنان هستند، منبع مناسبی برای تأمین بودجه و تأمین مالی فعالیت هایشان ایجاد کنند. «دنبال منبع مناسبی بودند که به بودجهی دولت ت حمیل نشود و شرکتی داشته باشند تا از محل سودش آنجا را اداره کنند.» نخستین درخواستیکه این واسطه داشت این بودکه «بهترین واحدی راکه در اختیار دارید به ما ال معرفیکنید.» مسئو ن سازمان صنایع ملی هم واحد الستیک سازی دنا راکه یک واحد فعال و خوب و سودآور است، پیشنهاد دادند. ولی توصیه کردند که «بهعنوان یک بنگاه باید خوب اداره شودکه بتوان از آن منفعت برد.» بااینهمه، دست اندرکاران سازمان صنایع ملی به این نتیجه رسیدند که روند کلی ماجرا قابلدفاع نیست. بهدلیل شکوشبههای که دربارهی آن وجود داشت جعفر مرعشی و همکارانش هیچ عملیاتی انجام ندادند و گفتند باید براساس مصوبهی هیئتوزیران باشد. اگر هم بخواهد بشود، نمی توانیم، چون براساس سازوکارها یا باید واگذاری سهم انجام دهیم یا در بورس باشد. تا زمانیکه خود مرعشی بر سر کار بود،کاری دراین خصوص انجام ندادند: «بعد آنها با استفاده از پیگیریهای آقای محمد یزدی، رئیس قوهی قضائیه،کار خود را پیش بردند. در آن دانشگاه ایشان رئیس هیئتامنا بود. آنها ازطریق دولت این قضیه را دنبال کردند. نعمتزاده هم بهخاطر تأکید دولت با آنها همکاری کرد. » 58 شرکت روغننباتی ال شیراز همکه بهانهی خوبی برای ورود نهادهای اط عاتی و نظامی برای ورود به بنگاهداری بود سرنوشت خوبی در پیش رو نداشت. شرکت روغننباتی شیراز در سال ۱333 با عنوان کارخانهی پنبهپاککنی در حومهی شهر شیراز احداث شده بود. پس از آن، با افزایش گرایش و رغبت عموم مردم به جایگزینی روغنهای نباتی با روغن های حیوانی، فرایند تصفیهی این کارخانه با 58 . همان.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2