چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

95 بهمن احمدی امویی ظرفیت 6۰ تن در روز راه اندازی و به تدریج به ظرفیت ۴۰۰ تن در روز که شامل تصفیه و بستهبندی انواع روغنهای نباتی مایع، جامد مصرف خانوار، مارگارین و روغنهای ویژهی صنف و صنعت میشد افزایش یافت. این مجموعه در زمینی به مساحت 93٫75۰ مترمربع در شهر شیراز واقع شده است. مساحت زیربن ا شامل انبارها، سولههای تولید و ساختمان اداری در حدود ۴6٫۰۰۰ مترمربع است . همچنین این شرکت دارای ۴۰۰۰ مترمربع فضای سبز هست . مؤسس و مالک اصلی این شرکت ال حشمتالله کرمانشاهچی بود که با وقوع انق ب ۱357 کشور را ترککرد و بعد از آن، سازمان صنایع ملی این مجموعهی بزرگ تولیدی ر ا در اختیار گرفت. شرکت تا سال ۱37۲ دولتی بود، اما بعد از آن و در راستای اجرای سیاستهای اصل ،۴۴ به بخش خصوصی واگذار شد . در همین باره در تارنمای سازمان خصوصیسازی کشور آمده: 59 هیئتوزیران در جلسات مورخ ۱37۰٫۲٫۴ و ۱37۰٫۲٫۱5 ب ا توجه به اصل ۱3۴ و ۱38 قانون اساسی جمهور ی ال اس می ایران، در جهت تحقق اهداف و سیاستهای قانون برنامهی اول توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ ی جمهور ی ال اس می ایران مصوبهی ۱368 و در اجرای بندهای ۴ -37 و 8 -۱ ال ی 8 -3 جزء خطمشیهای قسمت یکم قانون مزبور و بهمنظور ارتقای کارایی فعالیتها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفادهی بهینه از امکانات کشور، سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی را به شرح ذیل تصویب نمود : )۱ الف- شامل واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی در شرکتهای مندرج در فهرست شمارهی «یک» پیوست خواهد بود. بدینمنظور نمایندگان دولت در مجامع عموم ی شرکتهای مزبور ال اقدامات زم را برای انجام تشریفات مربوط به واگذاری سهام به عمل میآورند. « شرکت سهامی روغننباتی نرگس شیراز» شرکت صدوچهارم در فهرست شمارهی «یک» بود. به گفتهی کارگران در روزهای اوج فعالیت این شرکت ت ا حدود ۱۲۰۰ نفر در آن فعالیت داشتند، اما اکنون تعداد آنها به حدود ۱8۰ نفر 59 « . مجموعهی قوانین و مقررات واگذاری سهام شرکتهای دولتی و متعلق به دولت قبل از برنامهی سوم توسعه »، سازی سازمان خصوصی .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2