درآمدی بر صلح جاودان کانت

14 ی مترجم ‌ دیباچه ِ چند ماه ‌ ِ بازل ‌ پروس ‌ ـ ‌ کانتساختار این اثر را طبق الگوی همان پیمان فرانسه 17 پیش از نوشتن این جستار، طراحیکرده است. هایمقدّماتی از این قرارند: ‌ مادّه طورسرّیمتضمّن موضوعی برای ‌ . هیچ پیمانصلحی، درصورتیکه به ۱ جنگآینده باشد، نبایدمعتبر تلقیگردد. دستدولتی دیگر ‌ . هیچدولتمستقلی(چهکوچک، چه بزرگ) نباید به ۲ از راه وراثت، تبادل، بیع و هدیه تصرّفشود. تدریج، سراسر منحلگردد. ‌ ) باید، به Miles Perpetuus . ارتشدائمی ( ۳ . دولت نباید، در ارتباط با امور خارجیخود، استقراضکند. ۴ ) و Verfassung/Constitution زور در نظام سیاسی ( ‌ . هیچ دولتی نباید به ۵ ِ دولتی دیگر مداخله کند. ‌ حکومت هایی را بدهد که ‌ ی خصومت ‌ . هیچ دولتی نباید به خود اجازه ۶ ها ‌ کش ‌ اعتماد متقابل در صلح آینده را ناممکن سازد؛ مانند استخدام آدم )، نقض پیمان تسلیم و تشویق به خیانت Venefici )، زندانیان ( Percussores( )، در وضعیت جنگ. Perduellio( طـورکلـی» دسـت یابـد: ‌ ِ عمومـی به ‌ غایـت نهایـی «حقـوق بشـر ‌ رود، تـا به ‌ جنـگ و صلـح فراتـر مـی هـای ‌ ی پیمان ‌ ِ مشـروعیت هرگونـه پیمـان»، و در نتیجـه، «بـرای همـه ‌ هاسـت: «بنیـاد ‌ ِ پیمان ‌ ایـن پیمـان هـای ممکـن در تاریـخ بشـری». ‌ صلـح میـان دولت Saner, H. (1995) ‘Die negativen Bedingungen des Friedens’ in Höffe, O. (ed.) Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, Berlin: Akademie Verlag, pp. 44-45. 17 Maliks, R. (2014), Kant’s Politics in Context. Oxford University Press, p. 153.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2