درآمدی بر صلح جاودان کانت

25 ی مترجم ‌ دیباچه تفصیل، به ‌ به ی متافیزیک، ‌ کانت و مسئله شود. هایدگر در ‌ هایدگر بدل می این موضوع از دید کانت و خودش پرداخته است. هایدگر در شرح همان ‌ نویسد: «اولاً "طرح از پیش ‌ نقل شد، می نقد عقل محض ایکه بالا از ‌ قطعه نحو کلی، پیشاپیش قوام هستی موجودات ‌ شده"ی یک طبیعت به ‌ درافکنده شوند باید بتوانند به آن ‌ هاییکه پژوهش می ‌ ی پرسش ‌ کند، همه ‌ را تعیین می گوید او طرح یک ‌ گفتار ویراست نخست می ‌ کانت در پیش 31 وفادار شوند.» به دست داده است و در نتیجهکار عمده نقد عقل محض متافیزیک را در توانند آن را بنویسند: ‌ انجام شده و حالا حتی شاگردان و دوستان او هم می های خود ‌ «ممکن است برای خواننده خالی از لطفو جذبه نباشد تاکوشش را با زحمتمؤلفتلفیقکند، اگر در نظر داشته باشد که بر طبقطرحیکه در ایکامل و دائمی به انجام ‌ شیوه ‌ اینجا پیش نهاده شده،کاری بزرگو مهم را به ی آن عرضه ‌ هاییکه ما در اینجا درباره ‌ رساند. اینکمتافیزیک بر طبق مفهوم اش ‌ گونه ساخت ‌ تواند این ‌ خواهیم داشت، یگانه دانشی استکه در واقع می که چیزی برای ‌ را در زمانیکوتاه با تلاشی اندک ولی متّحد تعهد کند، چنان های ما ‌ ی دارایی ‌ ی همه ‌ آیندگان بازنماند... این اثر چیزی نیست مگر سیاهه 31 Heidegger, M. (1973) Kant and the Problem of Metaphysics. fifth edition. Enlarged: Indiana University Press, p. 7. ی مفهوم «طرح» نزدکانت و هایدگر بنگرید به: ‌ برای بحثی درباره Bagchee, J. (2013) ‘The End of Entwurf and the Beginning of Gelassenheit’ in The Forty-Seventh Annual Meeting of the Heidegger. ِ کانت بنگرید به: ‌ ی پیشانقدی و پسانقدی ‌ برای مقایسه میانکاربرد «طرح» در دوره Boer, K. D. (2020) ‘Kant’s Projected System of Pure Reason’, in Kant’s Reform of Metaphysics: The Critique of Pure Reason Reconsidered. Cambridge University Press, pp. 212254. Rauer, C. (2016) ‘Kant’s Philosophy of Projection: The Camera Oscura of the Inaugural Dissertation’ in McHrath, S. J. and Carew, J. (eds.) Rethinking German Idealism, New York: Palgrave, pp. 21-50.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2