درآمدی بر صلح جاودان کانت

26 ی مترجم ‌ دیباچه که از عقل محض به دست آمده است و سیستماتیک آراسته شده است.» کند که ‌ کاری را می ‌ همان سویصلح جاودان ‌ به واقع،کانت در ‌ ) به Axix/Axx( درآمدی بر ‌ دهد.کانتدر پیش ‌ : طرح اصلی را به دستمینقد عقل محض در یعلمعرضهکند، تصریح ‌ مثابه ‌ هرگونه متافیزیککه بخواهددر آیندهخودرا به سوی ‌ به عبارت دیگر، ‌ به 32 انداخت، بخش مشکلکار است. ‌ کند که طرح ‌ می طرحی فلسفی است، نه دورنما یا برنامه یا چهارچوبیمقدماتی صلحجاودان ای فلسفی در قالب یک پیمان استکه ‌ ِ کانت این ایده ‌ برای اجرا. به زبان خود های مهمی است در ‌ ِ صلح» اشاره دارد، نکته ‌ ِ استعلایی ‌ ِ حقوقی ‌ به «ماهیت 33 ِ پیشینی». ‌ ی واقعیت ممکن از اصول استعلایی ‌ «اندیشیدن درباره شود: صلح ‌ با این دید، اهمیت عنوان فرعی «طرحی فلسفی» آشکار می چیزی در خارج نیستکه بتوان بدان دست یافت؛ صلح در ذهن ماست و تا شهراندیشی ‌ خواهی، آرمان ‌ در ذهن ما نباشد، در خارج رخ نخواهد داد. صلح افکنیم، پیوند دارد. این ‌ نیست، بلکه تحقّق صلح به نوع طرحیکه ما درمی دهد. ‌ ی صلح به دست می ‌ طرح فلسفی چهارچوبی برای اندیشیدن درباره تواند به صلح اندیشید؛ چه رسد به ‌ ِ یک طرح، اساساً نمی ‌ بدون درانداخت ِ یکطرح صلح،گام نخست ‌ آنکه در بیرون بدان هستی ببخشیم. درانداخت رو خود کنشی سیاسی است. در اینجا مرز میان نظر و ‌ ِ آن و ازاین ‌ کردن ‌ عملی بازد. ‌ عمل رنگ می تدریـج در نظامـیکـه فقـط ‌ خواهـد مصمـم بـه اینکـه به ‌ ای می ‌ «ایـنکار مشـکلی اسـت و خواننـده 32 اسـتعانت ‌ بـر عقـل مبتنـی اسـت غـورکنـد، نظامـیکـه در آن سـعی بـر آن بـوده اسـتکـه شناسـایی بی ی خـود آن برویـد و نمـو کنـد.» ‌ از امـری دیگـر از بـذر اولیـه .۱۰۹ ی حداد عادل، غ. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ص ‌ ، ترجمهتمهیدات )۱۳۶۶( . کانت، ا 33 Saner, H. Die negativen Bedingungen des Friedens. p. 45.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2