درآمدی بر صلح جاودان کانت

86 سوی] صلح جاودانکانت ‌ تفسیری بر [به اندازند، ماننددیدندومستلایعقلی ‌ ها علیههمجنگراه می ‌ دیدن اینکه ملت کنند. چون این ‌ کاری می ‌ فروشی همدیگر را چوب ‌ ی چینی ‌ استکه در مغازه ی آنها زماندرازیبرایتعمیر نیاز دارد، ‌ هایشکسته ‌ فقطمهم نیستکهچراغ اند را هم بپردازند.» ‌ یخسارتیکه واردکرده ‌ بلکه آنها باید غرامتهمه ی اندیشیدن خود، این آیرونی را عامدانه و ‌ کانت حتی در سراسر شیوه ی ‌ یابی تاریخ تا جای ممکن به یک «اراده ‌ ی رد ‌ برد؛ شیوه ‌ پیگیرانه بهکار می یخود ‌ شیوه ‌ را به 50 کوشید تا «آغاز تخمینی تاریخ بشر» ‌ طبیعت». وقتی او می هایی «در بهترین حالت باید خود را ‌ گوید چنین حدسوگمان ‌ درککند، می هایی فرانمایند که نیروی تخیّل در همراهی عقل ممکن است برای ‌ تمرین یکاریجدی»، و اینکه ‌ مثابه ‌ ِ ذهن انجام دهد، ولی نه به ‌ سلامت و شادداشت کند. ‌ او به صرفاً سفری تفریحی خطر می .کانتامروز ۹ رسند که در زمان خود ‌ گونه امروزه صادق به نظر می ‌ هایکانت همان ‌ اندیشه ی ‌ او. تنها یک واقعیت هیولایی هستکه وضعیت ما را از هرآنچه از مخیّله اندیشید، او ‌ کند. وقتیکانت به صلح جاودان می ‌ گذشت، جدا می ‌ کانت می اندیشید؛ برای آنکه ‌ پایان و زمانی نامحدود در پیش رو می ‌ ای بی ‌ به وظیفه ِ‌ نهد. ولی اکنون، با ابزار تسلیحات ‌ سر وامی ‌ هایی را پشت ‌ ای انسان ‌ هر فاجعه ِ اندیشمند ‌ طورکاملنابودکند. امروزه، انسان ‌ تواندخودرا به ‌ ای، انسانمی ‌ هسته باید برای بدترین آماده باشد؛ برایفنایکاملیکه حاصلطبیعتنیست، بلکه ایکه او در دست دارد. ‌ محصول خود اوست؛ تکنولوژی 50 “Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte”

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2