جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 98 ناپدیدسازی تجدیدنظر کرده اند. از جمله « گروه کاری » که بر نقش مطلق دولت تاکید داشته و از قبول پرونده هایی که به ناپدیدسازی توسط گروه های سیاسی مخالف دولت ها مربوط بودند امتناع می کرد، با افزایش دریافت این گزارش ها رویه خود را تغییر داده و در 2019 اعالم کرد که برا ی انجام وظایف انساندوستانه خود این پرونده ها را ثبت کرده و با این گروهها برای تعیین سرنوشت و مکان ناپدیدشدگان مکاتبه می کند. علیرغم همه دست آوردهای م ثبت جنبش جهانی حقوق بشر در زمینه محافظت از افراد در برابر ناپدیدسازی هنوز هم این جنایت به گستردگی در جهان اتفاق افتاده و موارد گزارش شده ناپدیدشده گی به نسبت تعداد واقعی آن بسیار کم است. در عمل به نظر می رسد که مبارزه با نقض حقوق بشر در جهان الویت سازمان ملل متحد نیست و به همین دلیل نهادهای نظارتی این سازمان فاقد توانایی الزم برای انجام وظایف خود برای محافظت افراد در برابر ناپدیدسازی هستند . این مسئله سبب تشدید تردید بستگان ناپدیدشدگان در قبول خطر گزارش دادن به این نهادها شده است. عالوه بر آن جریان یافتن اطالعات در شبکه جهانی حقوق بشر نه تنها به دلیل سرکوب سازمان یافته و خشن و روشهای قدیمی انتقال آن، که هنوز هم در بسیاری از مناطق مورد استفاده هستند ، بلکه به دلیل عدم اطالع بستگان ناپدیدشد گان و فعاالن حقوق بشر از این جنایت و مکانیزم های موجود برای محافظت افراد در برابر ناپدیدسازی محدود باقی مانده است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2