جستاری در ناپدیدسازی قهری

99 معرفی برخی نهادها «اساسنامه دادگاه جزایی بینالمللی» Statute of the International Criminal Court-ICC Statute اساسنامه دادگاه جزایی بینالمللی یا اساسنامه رم در 26 تیر 17( 1377 جو ی ال 1998 ) در شهر رم در ایتالیا تصویب و پس از پیوستن 60 کشور در 10 تیر 1 ( 1381 جو ی ال 2002 ) عمال شروع به کار کرد. تا 24 خرداد 1402 مهمترین کشورهای ناقض حقوق بشر از جمله اسرائیل، آمریکا، ایران، چین، روسیه و عربستان به عضویت این دادگاه درنیامدهاند. «اعالمیه در مورد محافظت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی قهری» Declaration on the Protection of all Persons from ED ال این اع م یه در 27 آذر 18( 1371 دسامبر 1992 ) در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده است. «دادگاه حقوق بشر اروپا» European Court of Human Rights-ECtHR در 1 بهمن 21( 1337 ژانویه 1959 ) تاسیس شد. این دادگاه از 1337 تا 1358 تنها 27 و از 1358 تا 1377 نیز 810 حکم صادر کرده است. ( ECHR 1998 ) از 1377 روش کار تغییر کرد و از آن پس افراد نیز میتوانستند مستقیما شکایت خود را تسلیم دادگاه کنند. از 1378 تا 1401 این دادگاه برای حدود 25 هزار پرونده حکم صادر شده است. (ECtHR 2023) «دادگاه حقوق بشر قاره آمریکا» Inter-American Court of Human Rights-IACtHR این دادگاه در 1 خرداد 22( 1358 می 1979 ) توسط کشورهای عضو میثاق قارهای تاسیس شد. این دادگاه پس از بررسی پرونده واالسکوز _ رودریگوز در برابر دولت هندوراس ( Velásquez RodríguezHonduras ) اولین حکم خود در مورد ناپدیدشدگی را در 5 مرداد 27( 1367 جو ی ال )1988 صادر کرد. «عفو بینالملل» ( Amnesty International-AI ) در 8 خرداد 28( 1340 می )1961 در لندن- انگلستان تاسیس شد و تا 1348 تعداد اعضای آن به 15 هزار نفر افزایش یافت که تقریبا همه آنها در کشورهای غربی زندگی میکردند. از اوایل دهه 1350 است که عفو بینالملل به یک جنبش جهانی تبدیل میشود و تعداد اعضا و تعداد کشورهایی که این جنبش در آن حضور فعال داشت در 1368 ،1358 و 1378 به ترتیب به 200 هزار نفر و ، 42 کشور 700 هزار نفر و 60 کشور و بیش از یک میلیون نفر و 77 کشور افزایش یافت. عفو بینالملل در 1356 برنده جایزه صلح نوبل شده است. (گزارشهای سالیانه)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2