جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 100 قرارداد هلسینکی The Helsinki Final Act (Helsinki Accords), 1975 توافقی بود که در 10 مرداد ( 1354 اول اوت )1975 توسط 35 کشور اروپایی از شرق و غرب در کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در هلسینکی پایتخت فنالند به دست آمد. مسائل به چهار دسته تقسیم شده بودند. دسته اول به مسائل سیاسی و نظامی مربوط بود. دسته دوم مسائل اقتصادی را شامل میشد . دسته سوم بر مسائل مرتبط با حقوق بشر از جمله آزادی مهاجرت و الت فرهنگی ، تباد آزادی مطبوعات تاکید داشت و دسته چهارم نحوه پیگیری و کنفرانس های بعدی را مشخص میکرد. «کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد» UN Human Rights Committee-UNHRC نهادی است که از 18 متخصص مستقل منتخب که بر اجرای «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» توسط اعضای این میثاق نظارت میکند. این نهاد کار خود را از 11 دی ( 1355 اول ژانویه )1977 آغاز کرد. این کمیته در مورد شکایات دولتها از یکدیگر و بر اساس پروتکل الحاقی به شکایت افراد نیز رسیدگی میکند ال . ع وه بر آن این کمیته تفاسیر خود در مورد موارد مختلف حقوق بشر مرتبط با میثاق را با عنوان توضیحات عمومی ( General Comments ) منتشر میکند. «کمیته در مورد ناپدید سازی قهری» Committee on Enforced Disappearances-CED نهاد نظارتی بر عملکرد اعضای «میثاق بینالمللی» است که پس از رسمیت ی افتن «میثاق بینالمللی» در دی ( 1389 دسامبر )2010 تاسیس و کارش را از سال 1390 آغاز کرد. این کمیته تنها میتواند به موارد ناپدی دسازی که بعد از رسمیت یافتن میثاق در دی 1389 اتفاق افتاده باشد رسیدگی کند. این کمیته متشکل از 10 متخصص از کشورهای عضو به عنوان افرادی مستقل که با رای اعضا میثاق انتخاب میشوند است. «کمیسیون حقوق بشر کشورهای قاره آمریکا» Inter-American Commission on Human Rights-IACHR در سال )1959( 1338 تاسیس شد و از )1970( 1349 گزارشهای ساالنه خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در قاره آمریکا منتشر کرده است. این کمیسیون عالوه بر آن گزارشهایی را در مورد موضوعات و کشورهای مختلف منتشر کرده است. « گروه کاری در مورد ناپدیدسازی قهری و غی رداوطلبانه» Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances-WGEID این «گروه کاری» در 10 اسفند 29( 1358 فوری ه 1980 ) از طرف کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل شد. «میثاق بینالمللی برای حافظت از همه افراد در برابر ناپدید سازی قهری» Int.l Convention for the Protection of All Persons from ED-ICPPED این میثاق در 29 آذر 20( 1385 دسامبر 2006 ) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و در دوم دی 23( 1389 دسامبر 2010 ) پس از تصویب 20 کشور اجرایی شده است. تا 24 خرداد 1402 تنها 70 کشور به عضویت این میثاق در آمدهاند.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2