جستاری در ناپدیدسازی قهری

101 «میثاق کشورهای قاره آمریکا علیه ناپدیدسازی قهری» Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons-IACFDP این میثاق در 19 خرداد 9( 1373 جون 1994 ) تصویب و در 9 فروردی ن 28( 1375 مارس )1996 پس از تصویب 2 کشور اجرایی شد. تا 24 خرداد 1402 کانادا و آمریکا به این میثاق نپیوستهاند.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2