جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 102 منابع منابع فارسی آبادی, دلجو. 1398 . “وعده های خیالی و غیرمسئوالنه به خانواده های جان باختگان، نقدی بر فراخوان سازمان “عدالت برای ایران " ”. بیداران. 16 مهر. دستیابی در 15 اسفند .1401 https://bidaran.info/spip.php?article397. ابراهیم زاده, باقر. 1401 . “اعالم جرم علیه حکومت شاه وقاتالن و شکنجه گران ساواک.” عصر نو. 26 اردیبهشت. دستیابی در 12 شهریور .1402 https://asre-nou.net/php/view.php?objnr=56197. اصالنی, مهدی, مصاحبه توسط رادیو زمانه. .1397 بازماندگان در صف نخست دادخواهی راستین تابستان 67 هستند 23( آذر). دستیابی در 4 فروردین .1402 https://www.radiozamaneh.com/424600. بهکیش, جعفر. 1397 . “به بهانه انتشار گزارش عفو بین الملل در مورد کشتار تابستان ”.6 مقاله. وبالگ " من از یادت نمی کاهم " 1 , دی. دستیابی در 7 شهریور .1401 http://jafar-behkish.blogspot.com/2018/12/67_42.html. — . 1377 . “دادخواست تعدادی از بستگان اعدام شدگان دهه 60 خطاب به محمد خاتمی در آذر ”.1377 وبالگ " من از یادت نمی کاهم ". دستیابی در 25 تیر .1400 http://jafar-behkish.blogspot.com/2016/07/60-1377.html. — . 1384 . “در خلوت روشن با تو گریسته ام برای خاطر زندگان.” سایت بیداران. دستیابی در 25 تیر .1400 http://www.bidaran.net/spip.php?article86. — . .1400 دوباره هرگز، سه مقاله درباره جنبش دادخواهی و نقش مادران و زنان. تورنتو: میخک سرخ. — . 1391 . “قربانیان کشتار تابستان 67 ، ناپدیدشدگان قهری؟.” 14 بهمن. دستیابی در 15 اسفند .1401 http://jafar-behkish.blogspot.com/2013/02/67.html. — . 1380 . “مرعوب کردن انسانها یکی از مهمتر ین وجوه نقض حقوق انسانی در جامعه ما بوده است.” خاطرات. تهران: جعفر بهکیش, اردیبهشت. دستیابی در 5 فروردین .1402 https://bidaran.info/spip.php?article15.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2