جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 24 اقدام به ثبت نام و مشخصات و اطالعات مربوط به افراد ناپدیدشده می نمودند. حتی مراجعه به دادگاه ها برای آگاهی از وضعیت افراد ناپدیدشده در کشورهای مختلف گزارش شده است. هر چند در بسیاری موارد دادگاه ها خود شریک جرم بودند و در باقی موارد وحشت زده از جنایت های رژیم بی طرفی پیشه می کردند و در اندک مواردی که علیه ناپدید سازی رای می دادند، مانند پاکستان، غالبا فاقد این قدرت بودند که احکام آنان از طرف حکومت اجرا شود و حتی مانند پاکستان قضاتی که چنین آرایی را صادر می کردند از کار برکنار میشدند. در غالب این کشورها بستگان ناپدیدشدگان تالش کردند که جمع های رسمی و غیررسمی ای را برای هماهنگ کردن اقدامات خود تشکیل دهند. در شیلی، آرژانتین، السالوادور، پرو و دیگر کشورهای آمریکای التین و مرکزی تشکل های رسمی و نیمه رسمی خانواده ها تشکیل شده بودند و در )1981( 1360 «فدراسیون انجمن های بستگان زندانیان- ن اپدیدشدگان آمریکای التین» تشکیل شد، نهادهایی از بستگان زندانیان- ناپدیدشدگان از آرژانتین، بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور، السالوادور، گواتماال، هندوراس، مکزیک، نیکاراگوئه، پاراگوئه، پرو و اوروگوئه در آن فدا رسیون شرکت داشتند. 10 اقدامات این انجمن های رسمی و غیر رسمی اهمیتی بسیار زیاد در جلب توجه جهانی به مسئله ناپدیدشدگان داشته است. این انجمن ها در حقیقت منبع اصلی برای گردآوری اطالعات در مورد ناپدیدشدگان بوده است. آنان با کمک نهادهای دیگر اسامی قربانیان، وضعیت آنان پیش از بازداشت یا ربایش و یا ناپدیدشدن در زندان و هر شکل دیگری از ناپدیدشدهگی ، وضعیت تحصیل و وضعیت خانوادگی و اقداماتی که برای مشخص کردن وضعیت این افراد انجام شده است را گردآوری می کردند. این اطالعات توسط نهادهای خیریه که به خانواده ها کمک می کردند، 10 ( -Disappeared Latin American Federation of Associations for Relatives of the Detained ) در 1360 تاسیس و مقر آن در شهر کاراکاس در ونزوئال است. این نهاد دارای موقعیت مشورتی (نوع دوم) در نزد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است. https://missingpersons.icrc.org/directory/latin-american-federation-associations-relatives-detaineddisappeared#

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2