جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 26 شکل گیری جنبش جهانی حقوق بشر و مبارزه علیه ناپدیدسازی جنبش جهانی حقوق بشر را میتوان به سه بخش عمده اما مرتبط با هم تقسیم کرد. 13 (Sikkink 1993) اول نهادهای محلی و ملی غیردولتی از جمله نهادهای رسمی یا غیررسمی و جمع های دوستانه قربانیان و بستگان آنان و نهادهای ی که در برابر نقض حقوق بشر مقاومت می کنند و خواستار عمل مقامات و مسئوالن دولتی در محل زندگی، کار و تحصیل خود بر مبنای اصول و استانداردهای حقوق بشر هستند. موضوع کار این گروه ها مسایل محلی و ملی و اعضا آنها نیز شهروندان همان کشور هستند. جمع های دوستانه به عنوان یک رویه اط عیه یا اع م ال یه ال صادر نمیکنند اما در ارتباطات غیر رسمی خود در مورد نحوه رویارویی با جنایتهای سیاسی و چگونگی خبررسانی و خبرگیری گفتگو و تصمیمگیری میکنند. 14 نهادهای محلی و (کمابیش) رسمی اعم از نهادهای مربوط به قربانیان جنایت های سیاسی و بستگان آنان 15 و یا نهادهای غیردولتی فعاالن مدنی و مدافع حقوق بشر نیز سهمی مهم در مقابله با نقض حقوق بشر و خبررسانی و خبرگیری از موارد نقض حقوق بشر ایفا میکنند. در کشورهایی که سرکوب بسیار گسترده و خشن است، حفظ و تشکیل نهادهای غیردولتی در داخل این کشورها بسیار دشوار است و بسیاری از فعاالن سیاسی و مدنی برای 13 کاترین سیکینک ( Kathryn Sikkink ) دسته چهارمی را با عنوان «بنیادها و تامین کنندگان بودجه» تعریف کرده است. سیکی نک پایداری گروه های محلی و بین المللی، جز آن دسته که کامال بر کار داوطلبانه و کمک های مالی اعضا خود متکی هستند، را وابسته به تامین بودجه آنها از طریق این بنیادها و تامین کنندگان بودجه میداند. از همین رو او این دسته چهارم را نیز بخشی از شبکه جهانی مدافعان حقوق بشر معرفی می کند. به عنوان نمونه بسیاری از نهادهای غیردولتی ایرانی مدافع حقوق بشر در خارج از کشور برای ادامه کار خود به این بودجه ها وابسته هستند. 14 تا زمانی که من در ایران بودم تمام اقدامات «مادران و خانوادههای خاوران» از طریق همین گفتگوهای دوستانه انجام میشد . هر چند برخی به دلیل موقعیت طبقاتی، اجتماعی و سیاسی خود یا بستگانشان نقشی برجسته تر نسبت به دیگران ایفا میکردند. 15 مانند «انجمن خانوادههای زندانیان-ناپدی دشدگان » که در سال )1975( 1354 رسما در شیلی تاسیس شد

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2