جستاری در ناپدیدسازی قهری

تبارشناسی جنایت «ناپدیدسازی قهری » 29 برخوردار شدند. «گروه کاری» و «کمیته» نیز به اهمیت داشتن رابطه با گروه های غیردولتی مدافع حقوق بشر و جامعه مدنی واقف هستند از جمله «کمیته» در اهمیت این رابطه می نویسد: همکاری فعاالن جامعه مدنی در سطح محلی، ملی و بین المللی، به خصوص انجمن های بستگان افراد ناپدیدشده، که در جهت توسعه و محافظت از حقوق بشر به طور کلی، و به ویژه علیه ناپدیدشدهگی ، تالش می کنند را برای توسعه و اجرای این میثاق ضروری در نظر میگیرد. (CED 2013, Par. 1) هر چند دولت های ناقض حقوق بشر با آگاهی از اهمیت این حضور تعداد قابل توجهی نهاد دولتی یا دولت ساخته را به عنوان نهادهای غیردولتی پشتیبانی کرده تا از چنین موقعیتی برخوردار شوند، اما در هر حال حضور مشورتی سازمان های غیر دولتی امکان مشارکت این سازمان ها در مباحث مربوطه به حقوق بشر در نزد نهادهای سازمان ملل را فراهم کرده است. 18 نهادهای نظارتی مداوما با تشکیل جلساتی گسترده یا محدود این مشارکت را ممکن کردهاند. جریان اطالعات در جنبش جهانی حقوق بشر چرخش اطالعات موثق و مورد اعتماد مانند خون در رگ های جنبش جهانی حقوق بشر ای العات از پایه است. این اط ترین الیه های جنبش یعنی کسانی که مستقیما هدف جنایت های دولتی هستند (قربانیان و بستگان و نزدیکان آنان) جریان یافته و از طریق فعاالن حقوق بشر محلی، تبعیدیان و فعاالن و محققان سازمان های بین المللی غیردولتی به نهادهای نظارتی منتقل و یا در گزارش ها و اطالعیه های مطبوعاتی و در رسانه ها و شبکههای اجتماعی منتشر می شوند. عالوه بر آن در دهه هفتاد میالدی تعدادی از خبرنگاران و برخی رسانه ها که جنگ 18 مث ال در گزارش )2022( 1401 سازمان ملل متحد در مورد سازمان های غیردولتی مشورتی می توان نام بیش از بیست نهاد وابسته و یا نزدیک به جمهوری اسالمی (مانند «سازمان دفاع از قربانیان خشونت» و «انجمن حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر») را به عنوان نهادهای غیردولتی ایرانی مشاهده کرد. (UN 2022)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2