جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 30 ویتنام را در جریان اعتراضات به آن برخالف معمول و نه از منظر نگاه دولتی گزارش می کردند نیز نقشی مهم در افشای حکومت های تحت نفوذ غرب و آمریکا ایفا کردند. (Neier 2012, 4-6) آنان در برابر وضعیت وخیم حقوق بشر در شیلی پس از کودتای پینوشه، در یونان پس از کودتای سرهنگها در اول اردیبهشت 21( 1346 آوریل )1967 که تا 1355 دوام داشت و دولت آپارتاید در آفریقای جنوبی که دولت های غربی به ویژه آمریکا از آنها دفاع می کردند ساکت ننشسته و گزارش هایی تکان دهنده از وضعیت وخیم حقوق بشر در این کشورها منتشر کردند. روزنامه نگاران در جریان تحقیقات خود برای پوشش دادن به این جنایت ها یا به منابع خبری که در نهادهای محلی مانند مادران میدان مایو فعال بودند و یا نهادهای غیر دولتی مدافع حقوق بشر مانند عفو بین الملل اعتماد می کردند. انقالب تکنولوژیک نیز تاثیری بسیار مهم در جنبش جهانی حقوق بشر داشته است. خبر وقوع جنایت هایی که گاه روزها، هفتهها، ماه ها و حتی سال ها طول می کشید که منتقل شوند 19 ، با استفاده از تکنولوژی جدید هر لحظه در جهان منتشر می شود. هر چند انبوه اخبار و در بسیاری از موارد نامعلوم بودن منبع خبر اطمینان از صحیح بودن اخبار را با دشواری روبرو کرده است. جنبش رو به گسترش حقوق بشر و انعکاس وضعیت وخیم آن در کشورهای مختلف از طریق کارزارهای گسترده و انعکاس آن در رسانه ها و گزارش های خبری و تحقیقاتی سبب نفوذ قابل توجه این جنبش در نهادهای تصمیم گیرنده ملی و بینالمللی شده است. در برخی موارد نهادهای غیردولتی مانند عفو بین الملل نقشی اصلی در انتقال اطالعات و حتی تدوین اسناد بین المللی، از جمله تدوین میثاق علیه شکنجه، ایفا کردند. عالوه بر آن اطالعات و گزارش های سازمان ها و نهادهای تخصصی غیردولتی مدافع حقوق بشر اصلیترین منبع اطالعات نهادهای نظارتی سازمان ملل هستند. بنا به گفته تئو 19 به عنوان نمونه شکایت بستگان اعدام شدگان تابستان 67 که برای تسلیم به وزارت دادگستری در 5 دی 1367 تهیه شده بود در همان روز برای انتشار به خارج کشور ارسال و پس از 3 ماه در 8 فروردین 1368 در «نامه مردم» شماره 252 منتشر شد. (نامه مردم شماره )1368 252

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2