جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 36 با توجه به این نکته که «گروه کاری» وظ یفه اصلی خود را بشردوستانه میداند دسترسی به اطالعات مورد اطمینان و به موقع از موارد ناپدیدشدهگی و اقدام سریع برای نجات جان کسانی که در معرض ناپدیدسازی قرار گرفتهاند از اهمیت حیاتی برخوردار است. در شکل 2 تعداد ارسال اقدام اضطراری با تعداد پرونده های تشکیلشده از ناپدیدشدگان از 1359 تا 1980( 1385 تا )2006 در کلمبیا در هر سال مقایسه شده است. 25 این نکته از این نظر اهمیت دارد که می تواند نشانگر عملکرد زنجیره انتقال اطالعات از منابع اصلی (قربانیان، بستگان آنان و گروه های محلی مدافع حقوق بشر که با آنان تماس مستقیم دارند) به سازمان های غیردولتی مدافع حقوق بشر بین المللی و نهادهای نظارتی باشد. روشن است که در غالب موارد اطالعات مربوط به درصد قابل توجهی از افراد ناپدیدشده به موقع به دست «گروه کاری» نمیرسد. این اختالف بسیار مهم در سال های اولیه فعالیت «گروه کاری» بسیار چشمگیر است، اما به تدریج زنجیره انتقال اطالعات عملکرد موثرتری پیدا کرده است. انتخاب کلمبیا برای بررسی کارکرد زنجیره انتقال اطالعات به آن دلیل است که میدانیم 25 اطالعات مربوط به ناپدیدشدگان غالبا سال ها پس از ناپدیدشدن افراد تسلیم «گروه کاری» ال شده است. مث ناپدیدشدن محمدرضا بهکیش که در 1360 اتفاق افتاده بود در 1397 به «گروه کاری» گزارش شده است. شکل -2 تعداد سالیانه ناپدیدشدگان در کلمبیا بر اساس اطالعات «گروه کاری» و تعداد مواردی که «گروه کاری» درخواستی اصطراری برای روشن شدن وضعیت قربانی ارسال کرده است. (گزارش های سالیانه «گروه کاری»)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2