جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 38 جنگ داخلی که پس از کودتا آغاز و تا اوایل دهه بعد ادامه یافت بین 100 تا 200 هزار نفر قربانی داشت. (Mellah 2004, 4) در این دوره دولت به شکلی سازمان یافته اقدام به ناپدیدسازی مخالفان کرد. براساس اطالعات مندرج در گزارش های «گروه کاری»، ناپدیدسازی از 1372 تا 1993( 1377 تا )1998 بسیار گسترده بود. 27 با این حال تنها فشار داخلی و بین المللی اندکی به دولت الجزایر برای متوقف کردن این سیاست وارد شد. (Mecellem 2016, 95) در این دوره ناپدیدسازی سازمانیافته و گسترده مورد توجه افکار عمومی جهان و رسانه های غربی و تا حدودی گروه های حقوق بشری قرار نگرفت. (Disappearances in Algeria) در اروپا و آمریکای شمالی ضمن آنکه بر ضد- دمکراتیک بودن کودتا صحه می گذاشتند، اما این نظر وجود داشت که متوقف کردن انتخابات برای جلوگیری از خطر شکل گیری یک حکومت اسالمی در الجزایر ضروری است. 28 (Serres 2017, 267) به این معنی که ارزش های اصلی ، مانند احترام به انتخابات آزاد، دمکراسی و حقوق بشر، قابل مذاکره هستند و ب ا توجه به شرایط سیاسی و تاریخی می توانند باز تعریف شوند. (Serres 2017, 275) 27 از 1371 تا 1992( 1381 تا )2002 تنها 16 اقدام اضطراری از طرف «گروه کاری» برای دولت الجزایر ارسال شده است. در حالی که در همین دوره حداقل 3258 نفر در این کشور ناپدید شده اند. ردیف اول جدول باال تعداد افرادی که در هر سال ناپدیدشده اند و گزارش های آن تا )2022( 1401 به «گروه کاری» تسلیم گردیده نشان می دهد. مثال در )1994( 1373 «گروه کاری» تنها از ناپدیدشدن یک نفر مطلع شده و یک درخواست اضطراری برای دولت الجزایر ارسال کرده، در حالی که اطالعاتی که در سال های بعد تسلیم «گروه کاری» شد نشان می دهد که حداقل 1110 نفر در این سال ناپدیدشده اند. 28 در ایران نیز این موضوع مورد بحث بود که آیا کودتای نظامیان برای جلوگیری از پیروزی اس مگرایان در ال الجزای ر به نفع مردم این کشور است یا به زیان آنها؟ برخی کودتا را یک گام بزرگ به پس میدانستند ولی، با اشاره به تجربه ال ال انق ب اس می در ایران، پیروزی ال اس مگرایان را فاجعهای بسیار بزرگتر برای مردم الجزایر و منطقه ارزیابی و بر ضرورت متوقف کردن اسالم گرایان تاکید میکردند.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2