جستاری در ناپدیدسازی قهری

تبارشناسی جنایت «ناپدیدسازی قهری » 39 بازتعریف این ارزش های اصلی در " جنگ با کمونیسم و تروریزم " در دوران جنگ سرد و دهه نود در کشورهای مختلف از جمله شیلی (جنگ با کمونیسم)، پاکستان ( جنگ با تروریزم) و الجزایر ال (جنگ با اس م گرایان و تروریزم) به وضوح خود را نشان دادند. پس از حمله به برج های دوقلو در نیویورک در 20 شهریور 11( 1380 سپتامبر )2001 مشروط شدن ارزش های اصلی غرب و سازمان ملل متحد، از جمله دمکراس ی و حقوق بشر، به ضروریات " جنگ با تروریزم " به یک سیاست جهانی تبدیل شدند. در این میان غالبا مکانیزم های نظارتی به دلیل تعهد سازمان ملل به اصل حاکمیت ملی کشورهای عضو و وابستگی آن به بودجه های دولتی بهویژه آمریکا و اروپا با محدودیت های جدی روبرو هستند. به نظر می رسد که در میان سازمان های حامی حقوق بشر تنها عفو بین الملل است که وابسته به بودجه های دولتی و یا کمک های مالی بزرگ نیست و به حق عضویت اعضای خود و شبکه ای بسیار گسترده از فعاالن در سرتاسر جهان متکی می باشد. این سازمان یا سازمان های مشابه در سطح ملی و بین المللی از آزادی عمل بسیار بیشتری در تحقیق درباره حقوق بشر و مبارزه با نقض آن حتی د ر مناطقی که کشورهای غربی نقش اصلی را ایفا می کنند برخوردار هستند. جیمز ران و همکارانش با بررسی گزارش ها و اطالعیه های مطبوعاتی عفو بین الملل از 1365 تا 1986( 1379 تا )2000 نشان داده اند که جدی بودن نقض حقوق بشر در یک کشور مهمتر ین عامل اقدام برای این سازمان است. هرچند عوامل دیگر مانند توجه رسانهها، جمع آوری کمک مالی و نیز برقراری نوعی از توازن در گزارش نقض حقوق بشر در کشورهای تعداد نام تعداد نام تعداد نام تعداد نام تعداد نام تعداد کشور تعداد کل 443 هند 480 نپال 590 فیلی پین 799 پاکستان 6,264 سریالنکا 9,910 20 آسیا 89 کنگو 90 کنیا 113 اتیوپی 177 سودان 250 بروندی 1,023 26 آفریقا 943 کلمبیا 2,284 السالولدور 2,361 پرو 2,897 گواتماال 3,065 آرژانتین 13,067 18 آمریکا 6 ارمنستان 7 ازبکستان 17 آذربایجان 85 ترکیه 916 روسیه 1,059 16 اروپا و آسیای مرکزی 310 لبنان 556 ایران 605 سوریه 3,286 الجزایر 16,427 عراق 21,735 17 خاورمیانه و شمال آفریقا 2,897 گواتماال 3,065 آرژانتین 3,286 الجزایر 6,264 سریالنکا 16,427 عراق 46,794 97 کل منظقه پروندههای باز کشورها با بیشترین پرونده باز جدول -1 ناپدیدشدگان در پنج منطقه جهان و باالترین تعداد پرونده های باز در هر منطقه در گزارش های سالیانه «گروه کاری» در سال 1401

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2