جستاری در ناپدیدسازی قهری

ناپدی دسازی قهری چیست؟ 45 اختیار کرده » ال اند. «اع میه ، «میثاق قاره ای» و «میثاق بین المللی» تنها به مسئولیت دولت در رابطه با ناپدیدسازی اشاره کرده اند. در حالی که بر اساس اساسنامه رم دولت یا افرادی مستقل از دولت که مرتکب این جنایت شوند الزم است در مقابل آن پاسخگو باشند. بدین ترتیب راه برای محاکمه افراد مستقل از دولت نیز فراهم شده است. جدول -3 عناصر اصلی در چهار تعریف ناپدیدسازی. (OHCHR & CED 2022, 35) هر چهار سند در این مورد اتفاق نظر دارند که هدف ناپدیدسازی خارج کردن فرد از حمایت قانون و از میان برداشتن امکان دسترسی وی به حقوق تضمین شده اوست. هر چند عنوان توضیح اع » ال«میه الف) سلب آزادی برخالف میل فرد ناپدیدشده؛ «میثاق قارهای» الف میل فرد ناپدیدشده؛ الف) سلب آزادی برخ اساسنامه رم الف میل فرد ناپدیدشده؛ الف) سلب آزادی برخ «میثاق بینالمللی» الف میل فرد ناپدیدشده؛ الف) سلب آزادی برخ المیه» «اع ب) دست داشتن دولت؛ «میثاق قارهای» ب) دست داشتن دولت؛ اساسنامه رم ب) دست داشتن دولت یا سازمان سیاسی؛ «میثاق بینالمللی» ب) دست داشتن دولت؛ المیه» «اع پ ) در ادامه عدم پذیرش مسئولیت سلب آزادی یا پنهان کردن سرنوشت یا مکان فرد؛ «میثاق قارهای» پ) یا العات در ادامه با فقدان اط امتناع از قبول محرومیت از آزادی یا دادن اطالعات در مورد محل این فرد؛ اساسنامه رم پ) در ادامه عدم پذیرش مسئولیت سلب آزادی یا پنهان کردن سرنوشت یا مکان فرد؛ «میثاق بینالمللی» ب) در ادامه عدم پذیرش مسئولیت سلب آزادی یا پنهان کردن سرنوشت یا مکان فرد؛ المیه» «اع ت) در نتیجه قرار دادن فرد خارج از حمایت قانون. «میثاق قارهای» ت) در نتیجه مانع توسل فرد به امکانات قانونی مرتبط و آئینهای دادرسی تضمین شده. اساسنامه رم ال ت) قصد خارج کردن فرد از حفاظت قانون برای یک مدت طو نی؛ «میثاق بینالمللی» ت) در نتیجه قرار دادن فرد خارج از حمایت قانون. المیه» «اع «میثاق قارهای» اساسنامه رم ث) به عنوان یکی از انواع جنایت علیه بشریت، این عمل باید «بخشی از حمله گسترده و سازمان یافته علیه گروهی از مردم» باشد. «میثاق بینالمللی»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2