جستاری در ناپدیدسازی قهری

ناپدی دسازی قهری چیست؟ 51 در تیر ( 1353 جوالی )1974 تهیه و در 2 آبان 25( 1353 اکتبر )1974 منتشر کرده می نویسد: استفاده تبعیض آمیز از اختیار بازداشت افراد در شرایط اضطراری به شکلی جدی بر سرشماری و ثبت به موقع و دقیق زندانیان و تائید هویت آنان اثر داشته است. تعداد مواردی که زندانی ناپدید شده و یا کسانی که محل آنان نامشخص است بسیار زیاد است. این موضوع مطمئنا یکی از عواملی است که سبب نگرانی و تشویش بسیار جدی بستگان زندانی شده است. صدها نفر با نگرانی شدید منتظر هستند تا محل نگاهداری والدین، همسر یا فرزندان خود را بدانند. دفتری که توسط دولت شیلی به این منظور تاسیس شده است از پاسخ دادن به ای ن پرسشها ناتوان است. (IACHR 1974, Ch. IX, Par. 5) این نکته مبهم وجود دارد که آیا باید زمان مشخصی از پوشیده نگاهداشتن و عدم قبول مسئولیت بازداشت و یا در اختیار داشتن فرد گذشته باشد تا بتوان آن فرد را ناپدیدشده در نظر گرفت؟ به نظر می رسد که اتفاق نظر در این مورد وجود ندارد، «گروه کاری» هیچ محدودیت زمانی قائل نیست (WGEID 2011, General comment, Par 1) و یکی از وظایف اصلی خود را اقدام اضطراری برای نجات جان افرادی که تازه ناپدیدشدهاند میداند. (OHCHR & CED 2022, 80) به نظر می رسد که «کمیته» نیز همین نظر را دارد و نگران در نظر گرفتن حداقل زمانی است. (OHCHR & CED 2022, 51) اما اساسنامه رم بر طوالنی بودن این زمان، بدون آنکه منظور خود را از آن روشن کند، تاکید دارد. تا کنون دادگاه کیفری حکمی در این مورد صادر نکرده است و باید منتظر ماند تا تفسیر قضات این النی را شاهد بود. دادگاه از زمان طو ب) منظور از سرنوشت و مکان فرد چیست و چه زمانی ناپدیدشده گی پایان مییابد؟ تمام اسناد بر این نکته تاکید کرده اند که برای آنکه فردی ناپدیدشده در نظر گرفته شود الزم است پس از سلب آزادی (قانونی یا غیرقانونی و بالفاصله پس از بازداشت یا پس از یک دوره زندانی بودن با سرنوشت و مکان مشخص) عامالن از پذیرش مسئولیت سلب آزادی شانه خالی کرده یا سرنوشت و مکان او را پنهان نگاهدارند. این بدان معنی است که حکومت به وظایف خود از جمله 1 ) اطمینان از اینکه افراد

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2