جستاری در ناپدیدسازی قهری

ناپدی دسازی قهری چیست؟ 53 معنایی است؟ اگر جسد فرد پیدا شود به این معنی است که سرنوشت فرد ناپدیدشده مشخص شده است یا مشخص شدن سرنوشت فرد ناپدیدشده به معنای دسترسی به اطالعات قابل راستی آزمایی در مورد چگونگی مرگ نیز هست ؟ آیا فرض مرگ ( presumption of death ) به معنی پایان یافتن ناپدیدشده گی است؟ 8 آیا دانستن حقیقت برای مشخص شدن سرنوشت و مکان فرد ناپدیدشده ضروری است؟ در همین رابطه درخواست گواهی فوت برای قربانی و دریافت آن با اطالعات کامال نادرست در مورد نحوه مرگ و زمان و مکان آن به معنای تائید مرگ و مشخص شدن سرنوشت فرد است؟ 9 هر چند در ماده 24 بند سوم از «میثاق بین المللی» آمده است: " هر دولت عضو میثاق باید اقدامات الزم برای جستجو، مشخص کردن محل و آزادی فرد ناپدید شده را انجام دهد، در صورت فوت، محل جسد یا بقایای جسد شناسائی، مورد احترام قرار گرفته و به بستگان فرد برگردانده شود " . اما در «اع میه» چنین ال صراحتی وجود ندارد. از همین روست که «گروه کاری» در چند مورد مجبور شده است که توضیحات تکمیلی و تفسیر خود در این ید. الم نما موارد را اع مثال «گروه کاری» بر این عقیده است که از نظر وظایف این گروه وضعیت فرد ناپدیدشده زمانی روشن میشود ( ناپدیدشدهگی زمانی پایان می یابد) که محل وی، در هر دو مورد زنده یا مرده بودن، به دقت مشخص شده باشد. (WGEID, AR 2006-07, Par. 26, 6) و اینگونه اظهار نظر می کند که: این مسئولیت الزم بر ا مطلق وجود دارد که تمام اقدامات ی یافتن فرد انجام شود، اما مسئولیتی 8 در قوانین کشورهای مختلف شرایط متفاوتی برای مرده فرض کردن فرد مفقود شده ( missing person ) از جمله سپری شدن زمان های متفاوت در نظر گرفته شده است. در فیلی پین اگر پس از 7 سال از فرد مفقود شده اثری کشف نشود او رسما مرده در نظر گرفته میشود. 9 خانواده محمدرضا بهکیش ( 1360-1334 ) و محمود بهکیش ( 1367-1330 ) مجبور بودند برای انجام کارهای اداری و حقوقی مربوط به فرزندان آنان تقاضای گواهی فوت کنند. گواهیهای فوت صادر شده برای انجام کارهای حقوقی و اداری کفایت می کردند، اما اطالعات مندرج در آنها خالف حقیقت بودند. آیا از منظر ابهام در سرنوشت و مکان افراد قربانی تفاوتی میان این دو مورد و مورد زهرا، محسن و محمدعلی بهکیش که گواهی فوت ندارند وجود دارد؟

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2