جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 54 مطلق وجود ندارد که این تحقیقات به نتیجه برسد. در حقیقت در برخی موارد، روشن کردن [سرنوشت و مکان فرد] بسیار دشوار یا غیرممکن است، مث ی ال وقت که جسد را نمیتوان پیدا کرد. یک فرد ممکن است به شکل غیر عادالنه اعدام شده باشد، اما بقایای جسد او را نمیتوان پیدا کرد زیرا کسی که او را دفن کرده است دیگر زنده نیست و هیچکس دیگر از سرنوشت فرد اطالع ندارد. اما دولت هنوز مسئولیت دارد که به تحقیقات ادامه دهد تا زمانی که بتواند با قرائن سرنوشت و مکان فرد را مشخص کند. 10 -10, Par 5, p 15) (WGEID, AR 2009 «گروه کاری» در گزارش )1995( 1374 خود در مورد ایران متذکر می شود که ایران حتی در یک مورد از پرونده هایی که از طرف «گروه کاری» ارسال شده است وضعیت افراد را روشن نکرده است. (WGEID, AR 1995, Par 265) سپس ادامه میدهد در مواردی که دولت «گروه کاری» را مطلع کرده است که فرد ناپدیدشده به طور قانونی اعدام شده است، از دولت خواسته شده است که همانند همه موارد مشابه که «گروه کاری» با آنها سروکار دارد یک کپی از حکم مربوطه و گواهی فوت را تحویل دهد. (AR 1995, Par 266) یا در گزارش اسفند ( 1390 مارس ،)2012 «گروه کاری» باز هم به مسئله " سرنوشت یا مکان " پرداخته و می نویسد: بنابر العات در یافت اط شده از مرجع، در سالهای اخیر، نبش قبر در کوری شانسکستیجین 11 برای پیدا کردن، تشخیص هویت و بازگرداندن باقیمانده اجساد قربانیان [کسانی که ناپدید شده اند] به خانوادههای آنان در جریان بوده است. گزارش شده است در روشن شدن سرنوشت و مکان تمام قربانیان و با توجه به احتمال با ی ال مرگ آنان، اقدام به نبش قبر، پیدا کردن، تشخیص هویت و بازگرداندن باقیمانده جسد به خانواده، و همچنین محاکمه و مجازات کسانی 10 در پاراگراف ششم همین سند نیز آمده است: " حق دانستن حقیقت درباره سرنوشت و مکان، وقتی که این نکته روشن شود که فرد ناپدید شده فوت شده است، شامل حق خانواده در اینکه بقایای جسد عزیزاشان به آنان برگردانده شود، و دفن آن بقایا بر طبق سنت ها، مذهب و فرهنگ خانواده است. " 11 در اینجا «گروه کاری» در مورد قربانیان " کشتار کوری شانسکستیجین ( Korićanskestijene ) که در سی مرداد 1371 رخ داد و در جریان آن 150 تا 200 مرد بطور فراقضائی به قتل رسیدند " اظهار نظر کرده است. (WGEID, AR 2010-11, Par 68) در همین رابطه «گروه کاری» یک " ادعانامه عمومی " برای دولت بوسنی و هرزگوین ارسال کرده است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2