جستاری در ناپدیدسازی قهری

ناپدی دسازی قهری چیست؟ 55 که مسئول این جنایت بوده اند، کوتاهی شده است. (WGEID, AR 2010-11, 29, Par 69) «گروه کاری» برای انجام وظیفه خود در جهت نجات جان ناپدیدشدگان، وادار کردن دولت ها برای انجام تحقیقات قابل قبول برای یافتن این افراد، پیشگیری از ارتکاب این جنایت و انجام تحقیقات و محاکمه کسانی که مرتکب این جنایت شده اند بر این نکته تاکید می کند که برای پایان یافتن ناپدیدشده گی الزم است اگر فرد ناپدیدشده زنده است در پناه قانون قرار گیرد و از تمام حقوق خود بهره مند شود چون تنها بدین ترتیب است که خطر قتل او کاهش خواهد یافت و اگر فرد ناپدیدشده کشته شده است، این مسئله با ادله و مدارک کافی و به ویژه محل دفن وی مشخص شده و بقای ای جسد وی برای دفن به خانواده او بازگردانده شود و اگر امکان این مسئله وجود ندارد دالیل کافی و قابل قبول برای آن ارائه شود. «کمیته» نیز نظر مشابهی در مورد روشن شدن سرنوشت و مکان فرد ناپ دیدشده دارد. این «کمیته» در اظهار نظر خود در مورد قانون مرور زمان 12 بر این نکته تاکید می کند که الزم است این دوره از زمانی شروع شود که ناپدیدشدهگی پایان یافته است. یعنی از لحظهای که فرد ناپدیدشده زنده یافته شده و تحت حمایت قانون قرار گرفته است و در صورت مرگ از زمانی که بقایای جسد او پیدا و تشخیص داده شده و یا زمانی که یک بچه که به شکلی غیرقانونی از والدینش جدا شده شناسایی شود. (CED 2016, Par 14) مسئله تعیین سرنوشت فرد نیز به موضوع محل فرد گره خورده است. یعنی اینکه آیا فرد زنده است یا نه؟ اگر زنده است در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا از سالمت برخوردار است؟ در چه محلی نگاهداری می شود؟ اگر مرده است چگونگی آن چیست و در کجا دفن شده است؟ در تمام گزارش های مربوط به ناپدیدشدهگی این جنبه از مسئله به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. مثال در گزارش دوم کمیسیون حقوق بشر کشورهای آمریکایی در مورد شیلی در 7 تیر 28( 1355 جون )1976 به تفصیل در مورد ناپدیدشدهگی در شیلی توضیح داده و بهویژه در مورد 119 نفری که اسامی آنان در نشریات آرژانتین و برزیل منتشر شده که گویا در 12

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2