جستاری در ناپدیدسازی قهری

ناپدی دسازی قهری چیست؟ 57 وی شناسایی شده و به خانواده بازگردانده شود و به همین دلیل است که هنوز پس از گذشت 50 سال از کودتای پینوشه در شیلی و 47 سال از کودتای نظامیان در آرژانتین هنوز تعداد قابل توجهی از قربانیان در لیست ناپدیدشدگان «گروه کاری» یا «کمیته» قرار دارند. (WGEID, AR 2021-22) این اختالف برداشت ها سبب سوءتفاهم میان فعاالن و محققان حقوق بشر شده است و توافقی همگانی در مورد اینکه دقیقا چه کسانی و تا چه زمانی در زمره ناپدیدشدگان قرار می گیرند وجود ندارد. چه کسی یا نهادی پاسخگوی ناپدیدشدهگی است؟ همانطور که در جدول 3 ال آمده «اع میه »، «میثاق قارهای» و « میثاق بینالمللی» دولت را مسئول پاسخگوئی در مورد ناپدیدشدهگی می دانند در حالی که اساسنامه رم با شمول افراد مخالف دولت این امکان را فراهم کرده است که رهبران گروه های اپوزیسیون که به شکلی سازمانیافته و به عنوان بخشی از سیاست سرکوب علیه گروهی از مردم اقدام به ناپدید سازی می کنند نیز به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. 14 «گروه کاری» و «کمیته» عمیقا نگران این نکته هستند که عدم تاکید بر مسئولیت مطلق دولت ها مبنی بر جلوگیری از ناپدیدسازی، تحقیق در مورد سرنوشت و مکان قربانیان و اقدام برای پایان دادن به آن، جبران خسارت، تحقیق در مورد عامالن ارتکاب این جنایت و مجازات عامالن می تواند سبب تضعیف مبارزه علیه ناپدیدسازی در جهان شود. به همین دلیل است که «گروه کاری» تصریح می کند: فقط اگر ناپدیدشدهگی توسط عامل دولتی و یا افراد غیررسمی یا یک گروه سازمان یافته، به عنوان مثال یک گروه شبه نظامی، که مستقیم یا غیر مستقیم، با رضایت یا اطالع، دولت انجام شده باشد، ناپدیدشدهگی در نظر گرفته میشود. بنابراین «گروه کاری» پروندههائی که در این 14 مثال در گزارش کمیسیون حقیقت کلمبیا اینگونه نتیجه گیری شده است که فارک ( FARC-EP ) مهمترین گروه مخالف دولت در کلمبیا مسئول 24 درصد موارد ناپدیدشدهگی، یعنی حداقل 29،410 مورد، که عامالن آن مشخص شده است هستند. ( Colombian Truth Commission 2022)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2