جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 70 نظر ارسال و در صورت عدم دریافت پاسخ مجددا پرونده را به عنوان پروندهای باز طبقه بندی کند. (WGEID 2023, 40) پرونده باز باقی خواهد ماند مگر الف) روشن شده باشد؛ ب) بایگانی شده باشد و پ) متوقف شده باشد. از نظر «گروه کاری» روشن شدن یک پرونده به این معنی است که اطالعاتی با جزئیات کافی بر اساس تحقیقات مستقل، بی طرفانه، جامع و موثر دولت، جستجو توسط نهادهای غیردولتی یا نهادهای سازمان ملل که در منطقه فعالیت می کنند و یا در نتیجه جستجوی خانواده در هر دو صورت زنده یا مرده بودن فرد ناپدیدشده حاصل شده باشد. پرونده می تواند روشن شده تلقی شود وقتی که دولت پس از تحقیقات مناسب براساس اطالعات قابل اتکا نشان دهد که قادر نیست محل فرد را مشخص کند ال ولی اط عاتی با جزئیات کافی در مورد شرایط ناپدیدشدن، پیشرفت و نتایج تحقیقات و سرنوشت فرد ارائه دهد. (WGEID 2023, 40-41) یک پرونده می تواند بایگانی شود در صورتی که یک مقام مسئول قانونا اعالمیه غیبت جدول -4 پرونده مشخص شده و کل پروندههای 20 کشوری که بیش از همه پرونده در نزد «گروه کاری» دارند.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2