جستاری در ناپدیدسازی قهری

ناپدی دسازی قهری در ایران 87 محمدرضا بهکیش: محمدرضا بهکیش در روز 24 اسفند 1360 با علم به اینکه خطری جدی او را تهدید میکند ، در شرایطی که مدارک شناسائی واقعی خود را همراه داشته و مسلح نبوده است 16 ، در سر یک قرار سازمانی حاضر میشود. در فرم ارسال شده توسط جعفر بهکیش به «گروه کاری» نوشته شده است: یک العات بر اساس اط شاهد او در آن روز مسلح نبود، اما پاسداران انقالب به محض آنکه او در نزدیکی چاپخانه مشاهده شد به سمت او تیراندازی کردند. اما این نکته روشن نیست که آیا او در این ال محل کشته شده است یا خیر. رسانههای دولتی یک اط عیه از طرف نیروهای امنیتی مبنی بر کشته شدن رهبران یکی از گروههای مخالف را منتشر کردند . اما در این اط عیه تنها ال از نامهای مستعار استفاده شده بود. نیروهای امنیتی هرگز محل دفن برادرم را افشا نکردند. آیا بنا بر اطالعاتی که در اختیار خ انواده قرار گرفته، سرنوشت و مکان محمدرضا روشن است؟ « گروه کاری» در یکی از اظهارنظرهایش در مورد پاسخ ایران در مورد افرادی که در درگیری خیابانی کشته شدهاند می نویسد که در این موارد ال زم است که تاریخ و گواهی فوت فرد ناپدیدشده ارائه شوند. (WGEID, AR 1997, Par 229) عالوه بر آن «گروه کاری» در همه موارد ناپدیدشده گی که به مرگ ختم شده باشد مشخص شدن محل دفن فرد ناپدیدشده را یکی از شرایط ضروری برای روشن شدن سرنوشت و مکان او میداند. خانواده برای محمدرضا تقاضای گواهی فوت کرده و چنین گواهی برای او صادر شده است. اما در این گواهی فوت جز اینکه محمدرضا در چه تاریخی فوت شده است، هیچ اطالعات صحیح دیگری وجود ندارد. این سند میتواند برای حل وفصل مسائل حقوقی به کار آید، اما هیچ اط ی العات در مورد شرایطی که به مرگ محمدرضا منجر شده در اختیار خانواده قرار نمیدهد. روشن نیست که آیا محمدرضا در همان محل تیراندازی به قتل رسیده است؟ اگر زنده مانده است بعدا چه بر سر او آمده است؟ گواهی فوت صادر شده به 16 من مسلح نبودن محمدرضا را از شاهدی که در آن زمان از نزدیک در جریان وضعیت او بود شنیده بودم. اما بعد از ارسال اطالعات به «گروه کاری» و پذیرش پرونده محمدرضا از طرف این نهاد آن شاهد در گفته های خود دچار تردید شد. من این تردید را به اطالع «گروه کاری» رساندم.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2